LINEBURG


<< . .

 11
( 23). . >>

íà íà±ò®ÿùå©.
‘଻© á»±ò°»© ±ï®±®á ï°®âå°èòü ﮤ«èíí®±òü áàíêí®ò» —
±°àâíèòü åå ± ®¤í®© è§ è¬åþùèµ±ÿ â íà«è·èè êóïþ° òàê®ã®
¦å í®¬èíà«à. …±«è °å§ó«üòàò» ï°®âå°êè âà± ó¤®â«åòâ®°è«è,
íåò í󦤻 ﰮ⮤èòü êàêèå-«èá® ¤®ï®«íèòå«üí»å òå±ò».

2. Ìå°» ï°å¤®±ò®°®¦í®±òè
à) ‘óùå±òâóåò ¬í®¦å±òâ® ¤åòåêò®°®â áàíêí®ò — ®ò ï°®-
±ò»µ °ó·åê-¬à°ê尮⠤® ô«þ®°å±öåíòí»µ ¤àò·èê®â.
‘íàá¤èòå êত®ã® êà±±è°à ¤åòåêò°®¬ è ®áÿ¦èòå ï°®-
âå°ÿòü â±å ï®±òóïàþùèå êóïþ°».
á)…±«è ⻠󱮬íè«è±ü â ﮤ«èíí®±òè áàíêí®ò»:
1) íå ⮧â°àùà©òå åå ï®êóïàòå«þ;
2) ï® â®§¬®¦í®±òè §à¤å°¦èòå ï®êóïàòå«ÿ;
3) ﮧâ®íèòå â ﮫèöèþ;
4) ®±òàâüòå ó ±åáÿ ®ïè±àíèå âíåøíèµ ¤àíí»µ ·å«®âåêà
è åã® ï°è¬åò», §àﮬíèòå åã® ¬àíå°», ±òè«ü °à§ã®-
âà°à;
Êóï®í» — ýò® ï®·òè â±åã¤à «ï°è§®â»å ¤åíüãè». ‚»ïó±êàþò èµ
1

êàê ï°®è§â®¤èòå«è, âê«à¤»âàÿ âíóò°ü óïàê®âêè, íà°óøèòü ê®ò®-
°óþ °à§°åøàåò±ÿ «èøü ï®êóïàòå«þ ±®â¬å±òí® ± ê౱谮¬, òàê è
ò®°ã®âö», ¦å«àþùèå ï°èâ«å·ü ï®êóïàòå«å© ⠱⮩ ¬àãà§èí. ‚«à¤å-
«åö êóï®íà è¬ååò ï°à⮠ﮫó·èòü «èá® ±êè¤êó ± ®áúÿâ«åíí®© °®§-
íè·í®© öåí», «èá® ï°è§, «èᮠ⮧¬®¦í®±òü ï°è®á°å±òè â ýò®¬ ¬à-
ãà§èíå ¤®ï®«íèòå«üí»© ò®âà° íà óêà§àííóþ â êóï®íå ±ó¬¬ó.
Êóï®í®¬ ¬®¦åò á»òü êà°ò®·êà, ®òïå·àòàííàÿ â òèï®ã°àôèè, ±ïåöè-
à«üíàÿ êà°òèíêà, °à§¬í®¦åííàÿ íà ê®ïè°®âà«üí®¬ àïïà°àòå, «èá®
ï°®±ò® â»°å§êà è§ ãà§åò» è«è ¦ó°íà«à («ï°å¤úÿâèòå«þ — ±êè¤-
êà». — Ï°è¬.°å¤.
112 ëàâà 4

’àá«èöà ¹1
•à°àêòå°è±òèêè ôà«üøè⻵ áàíêí®ò


‚à«þòà Íà±ò®ÿùàÿ ”à«üøèâàÿ


Áó¬àãà

‚ê°àï«åíèÿ ®á»·í® íà-
ïå·àòàí». …±«è ï®ï»-
Kàíऱêè© È¬ååò ¬à«åíüêèå §å«åí»å âê°àï«åíèÿ è«è òàòü±ÿ èµ ®ò¤å«èòü, ò®
¤®««à° ò®·êè, ê®ò®°»å ¬®¦í® ®ò¤å«èòü ®ò áó¬àãè áó¬àãà ï®â°å¦¤àåò±ÿ.
Íà ±ãèáൠ⮧íèêàþò
áå«»å «èíèè
Ï°è ï®ï»òêå ®ò¤å«èòü
Ï® â±å© áàíêí®òå °à§á°®±àí» ê°à±í»å è ê°à±í®å è«è ±èíåå â®-
À¬å°èêàí±êè© ±èíèå ⮫®êíà, ê®ò®°»å ¬®¦í® ®ò¤å«èòü ®ò «®êí®, áó¬àãà áó¤åò ï®-
¤®««à° áó¬àãè â°å¦¤åíà, òàê êàê ®íè
íàïå·àòàí»

Ïå·àòü

‘«®â® «CANADA» è ã°àíèöà êóïþ°» â»ïóê- ‘«®â® «CANADA» íå
«»å, ýò® ®ùóùàåò±ÿ ïà«üöà¬è. Îáúå¬í®±òü
Kàíऱêè© ®áúå¬í®å. Áàíêí®ò»
ïå·àòè ¤®±òèãàåò±ÿ íàíå±åíèå¬ ±ïåöèà«üí»µ
¤®««à° §à·à±òóþ è¬åþò ®¤èí è
·å°íè« íà ï®âå°µí®±òü áàíêí®ò». Kতàÿ êó-
ò®ò ¦å í®¬å°
ïþ°à è¬ååò ±â®è í®¬å° è ±å°èþ
‘«®âà «UNITED STATES of AMERICA» â»ï®«-
íåí» ®áúå¬í®© ïå·àòüþ. তàÿ áàíêí®òà
è¬ååò ±â®© í®¬å° è ±å°èþ. Ï°è ï°®±¬®ò°å íà
±âåò §à¬åòíà §àùèòíàÿ ﮫ®±à, íà ê®ò®°®©
íàíå±åí» (â °à§í®¬ ï®°ÿ¤êå) ï®âò®°ÿþùèå±ÿ Kóïþ°» ïå·àòàþò±ÿ òàê,
±«®âà US 50 è«è US 100. Ýòà §àùèòíàÿ ﮫ®±à ·ò® ±«®âà ﮫó·àþò±ÿ
À¬å°èêàí±êè© ï°è±óò±òâóåò ò®«üê® íà áàíêí®òൠ¤®±ò®èí- íå â»ïóê«»¬è. Ðà§í»å
±ò⮬ â 50 è 100 ¤®««à°®â, â»ïóùåíí»µ â 90-µ
¤®««à° áàíêí®ò» §à·à±òóþ
㮤àµ. ‚®ê°óã ï®°ò°åòà â öåíò°å êóïþ°» è¬åþò ®¤èí è ò®ò ¦å
¬èê°®ïå·àòüþ íàíå±åí» ï®âò®°ÿþùèå±ÿ ±«®- í®¬å°
âà «UNITED STATES of AM…RICA». Íà ê±å°®-
ê®ïèè èµ íåò. Ýòà ¤åòà«ü òàê¦å ï®ÿâè«à±ü íà
áàíêí®òൠ¤®±ò®èí±ò⮬ â 50 è 100 ¤®««à°®â,
â»ïóùåíí»µ â 90-µ 㮤àµ. Á®«åå ﮧ¤íèå
±å°èè íå è¬åþò ýòèµ ±òåïåíå© §àùèò»

Ï®°ò°åò


Îá»·í® í央±òàåò ¤å-
Kàíऱêè© Ï®°ò°åò â»ã«ÿ¤èò ®·åíü ¦è§íåíí®, â±å ¤åòà- òà«å©, ã«à§à â»ã«ÿ¤ÿò
¤®««à° «è ·åòêèå è ï°à⤮ﮤ®áí»å
á姦è§íåíí®

Îá»·í® í央±òàåò ¤å-
À¬å°èêàí±êè©
Íà ï®°ò°åòå ®·åíü ·åòêèå, ÿ±í»å «èíèè òà«å©, ã«à§à â»ã«ÿ¤ÿò
¤®««à° á姦è§íåíí®
‚®°óþò ï®êóïàòå«è 113

5) §àïèøèòå í®¬å° åã® ¬àøèí» è«è ï°®±«å¤èòå, êó¤à
®í íàï°àâèò±ÿ, ⻩¤ÿ è§ ¬àãà§èíà;
6) íà ﮤ®§°èòå«üí®© áàíêí®òå ï®±òàâüòå ±â®è èíèöèà-
«», ¤àòó è â°å¬ÿ åå ﮫó·åíèÿ;
7) ®ò¤à©òå ¤åíüãè ﮫèö婱ꮬó è ﮫó·èòå ®ò íåã®
êâèòàíöèþ.

Ã.
Ì®øåííè·å±òâ®
± ê°å¤èòí»¬è
êà°ò®·êà¬è
1. Îáùèå ±âå¤åíèÿ
Ï®¤¤å«üí»å ê°å¤èòí»å1 êà°ò» ¤®±òàâ«ÿþò íå¬à«® µ«®ï®ò
°®§íè·í»¬ ò®°ã®âöà¬. Íå±ê®«üê® «åò íà§à¤ ꮬïàíèè, â»ïó±-
êàþùèå òàêèå êà°ò», íà·à«è ±òàâèòü íà íèµ ã®«®ã°à¬¬ó, ·ò®
¤®«¦í® ừ® ±óùå±òâåíí® §àò°ó¤íèòü èµ ï®¤¤å«»âàíèå. Í®
¤®«ã®â°å¬åíí®ã® ýôôåêòà ýòà ¬å°à íå ï°èíå±«à — ±°å¤è
«ôà«üøèâ®êà°ò®·íèê®â» íàø«è±ü ó¬å«üö», ó±ïåøí® ï®¤¤å-
«»âàþùèå è èµ.
1
Ê°å¤èòí»å (è ¤åáèòí»å) êà°ò» — ï«à±òèê®â»å è«è êà°ò®íí»å
êà°ò®·êè, ﮧ⮫ÿþùèå èµ â«à¤å«üöଠ®±óùå±òâèòü ï®êóïêó áå§
è±ï®«ü§®âàíèÿ íà«è·í»µ ¤åíåã — ±ó¬¬à ï®êóïêè áó¤åò ±íÿòà ±
åã® ±·åòà â áàíêå è ïå°å·è±«åíà íà ±·åò ¬àãà§èíà. ‘ 1969 ã. íà
᮫üøèí±òâ® òàêèµ êà°ò íàí®±èò±ÿ ¬àãíèòíàÿ ﮫ®±à, ﮧ⮫ÿþ-
ùàÿ «ó·øå §àùèòèòü â«à¤å«üöà êà°ò» è åã® ±·åò â áàíêå, ®¤íàê®
àâò®° ýò®ã® ï®·å¬ó-ò® íå ó·èò»âàåò. ‘å㮤íÿ ¤«ÿ «ó·øå© §àùèò»
¤åíåã è ®á«åã·åíèÿ °à±·åò®â íà·èíàþò â±å ·àùå ï°è¬åíÿòü±ÿ òàê
í৻âàå¬»å «±¬à°ò-êà°ò»» — ®íè ¬®ãóò è±ï®«ü§®âàòü±ÿ êàê ê°å-
¤èòí»å è«è ¤åáèòí»å êà°ò» è ¤à¦å êàê 󤮱ò®âå°åíèå «è·í®±òè.
‚¬å±ò® ¬àãíèòí®© ﮫ®±» íà íèµ §àê°åï«ÿåò±ÿ ¬è갮ﰮöå±±®°,
íà ê®ò®°»© §àïè±»âàåò±ÿ â±ÿ íå®áµ®¤è¬àÿ èíô®°¬àöèÿ. Ï®êà ±¬à°ò-
êà°ò» — ÿâ«åíèå °å¤ê®å, í® â á«è¦à©øå¬ áó¤óùå¬ ®íè ¬®ãóò
§à¬åíèòü íå ò®«üê® ê°å¤èòí»å êà°ò», í® è ¬í®ãèå ¤°óãèå ¤®êó-
¬åíò», íàï°è¬å° ïà±ï®°òà è«è ⮤èòå«ü±êèå ï°àâà. À ó ¬®øåííè-
ê®â ï®ÿâèò±ÿ åùå ®¤íà ⮧¬®¦í®±òü ï°®ÿâèòü í൮¤·èâ®±òü è
±¬åêà«êó, ê®ò®°»å â°ÿ¤ «è ï®í°àâÿò±ÿ íåﮤã®ò®â«åíí»¬ ê ýò®-
¬ó °àá®òíèêଠáàíê®â è ¬àãà§èí®â.— Ï°è¬. °å¤.
114 ëàâà 4

Íàè᮫üøàÿ âå°®ÿòí®±òü â»ÿâèòü òàêèå êà°ò» ±óùå±òâóåò
è¬åíí® â ¬àãà§èíå. „«ÿ ò®ã® ·ò®á» ⮱ﮫü§®âàòü±ÿ ±â®å©
ﮤ¤å«ê®©, ¬®øåííèêó íå®áµ®¤è¬® ®ò¤àòü åå êà±±è°ó, ê®ò®-
°»© ï°®ïó±òèò åå ·å°å§ êà±±®â»© àïïà°àò. —àùå â±åã® ï°è
ýò®¬ è±ï®«ü§óåò±ÿ óê°à¤åííàÿ ê°å¤èòíàÿ êà°ò®·êà.
‚ íåê®ò®°»µ ±«ó·àÿµ ¬®øåííèê °àá®òàåò â ïà°å ± ®¤íè¬ è§
°àá®òíèê®â ¬àãà§èíà. Ýò® «±®ò°ó¤íè·å±òâ®» ¬®¦åò ®±óùå±òâ-
«ÿòü±ÿ ¤âó¬ÿ ±ï®±®áà¬è. Ðàá®òíèê ¬àãà§èíà ï°®¤àåò è«è ï°®-
±ò® ®ò¤àåò â®°ó ê®ïèè §àïè±å© ®á® â±åµ ±¤å«êൠ± è±ï®«ü§®âà-
íèå¬ ê°å¤èòí»µ êà°ò®·åê. Ì®øåííèê è±ï®«ü§óåò í®¬å°à
°åà«üí»µ êà°ò®·åê è ®á°à§ö» ﮤïè±å©, ¤«ÿ ò®ã® ·ò®á» ±¤å-
«àòü «íà±ò®ÿùóþ» ê°å¤èòíóþ êà°òó. Ï°è ýò®¬ íó¦í»© í®¬å°
íàí®±èò±ÿ ï®âå°µ ó¦å â»áèò®ã® íà óê°à¤åíí®© ê°å¤èòí®© êà°-
òå. Èí®ã¤à óê°à¤åíí»å ¤àíí»å ® °åà«üí»µ í®¬å°àµ è±ï®«ü§óþò
¤«ÿ ±®§¤àíèÿ òàê í৻âà嬮㮠«á嫮㮠ï«à±òèêà» — ï°®±ò»µ
êó±®·ê®â ï«à±ò¬à±±», íà ê®ò®°»µ ⻤àâ«åí» íó¦í»å í®¬å°à.
«Áå«»© ï«à±òèê» ¬®øåííèêè è±ï®«ü§óþò â ò®¬ ±«ó·àå, å±«è ®íè
±®±ò®ÿò â ±ã®â®°å ± °àá®òíèꮬ ¬àãà§èíà.
’àêèå êà°ò®·êè ¬®ãóò ï°è¬åíÿòü ¤«ÿ ±®á±òâåíí»µ ¬àµèíàöè©
è ±à¬è °àá®òíèêè ¬àãà§èí®â, «ï®êóïàÿ» ± èµ ï®¬®ùüþ °à§«è·-
í»å ò®âà°». Ë®âêà·è ï°®ïó±êàþò ﮤ¤å«üíóþ êà°ò®·êó ·å°å§
±·èò»âàþùåå ó±ò°®©±òâ®, â⮤ÿò ¤àíí»å â êà±±®â»© àïïà°àò, à
â§à¬åí ê«à¤óò ⠱⮩ êà°¬àí íà«è·í»å ¤åíüãè. Ï°àâ¤à, ± êà¦-
¤»¬ ¤íå¬ ®±óùå±òâ«ÿòü òàêèå ¬àµèíàöèè ±òàí®âèò±ÿ â±å ±«®¦-
íåå, òàê êàê ¬àãà§èí» ®±íàùàþò ±â®è êà±±®â»å àïïà°àò» ±ïåöè-
à«üí»¬è ó±ò°®©±òâà¬è, ï°®âå°ÿþùè¬è ﮤ«èíí®±òü êà°ò».
Ì®øåííè·àþò ± í®¬å°à¬è ê°å¤èòí»µ êà°ò®·åê è ï°è §àêà§àµ
ï® òå«åô®íó. Ï®ýò®¬ó ±«å¤óåò ï°®âå°èòü ﮤ«èíí®±òü óêà§àí-
í®ã® í®¬å°à ê°å¤èòí®© êà°ò», ï°å¦¤å ·å¬ ¤®±òàâèòü §àêà§. Ðà-
á®òíèê, ®á°àáàò»âàþùè© §àê৻ ï® òå«åô®íó, ¤®«¦åí ﮬíèòü,
·ò® â±ÿ ®òâåò±òâåíí®±òü §à ⮧¬®¦í»å óá»òêè «®¦èò±ÿ íà
íåã®, ﮱꮫüêó ±à¬ ï®êóïàòå«ü íèã¤å íå °à±ïè±»âàåò±ÿ.

2. Ìå°» ï°å¤®±ò®°®¦í®±òè
à) ‚±åã¤à ï°®âå°ÿ©òå ê°å¤èòí»å êà°ò». Êতàÿ ±¤å«êà,
®ï«à·èâàå¬àÿ ï® íè¬, ¤®«¦íà ﰮ⮤èòü±ÿ ·å°å§ ®ò¤å«
ê®íò°®«ÿ.
‚®°óþò ï®êóïàòå«è 115

á) Ï°®âå°ÿ©òå êà°ò®·êè íà íà«è·èå ôè§è·å±êèµ ¤åôåê-
ò®â — «þᮩ ¤åôåêò ¬®¦åò ±âè¤åòå«ü±òâ®âàòü ® ò®¬,
·ò® ï°å¤úÿâèòå«ü êà°ò» ï»ò૱ÿ åå ﮤ¤å«àòü.
â) ‚«à¤å«üö» êà°ò®·åê íå â±åã¤à ±°à§ó §àÿâ«ÿþò ® ò®¬,
·ò® èµ êà°òó óê°à«è, ï®ýò®¬ó ±«å¤óåò ®á°àùàòü ®±®á®å
âíè¬àíèå íà ·åòê®±òü í®¬å°à êà°ò» è ﮤïè±è åå â«à-
¤å«üöà — ®íè ¬®ãóò á»òü è±êó±í® 觬åíåí».
ã) ’°åáó©òå ®ò ï®êóïàòå«ÿ ï®±òàâèòü ±â®þ ﮤïè±ü íà ±·å-
òå â ï°è±óò±òâèè êà±±è°à.
¤) ‘°àâíèâà©òå ﮤïè±è íà ê°å¤èòí®© êà°òå è íà ±·åòå.
å) ‚±å íåíó¦í»å ê®ïèè ±·åò®â ïå°å¤ ®òï°àâꮩ â ¬ó±®°-
íóþ ê®°§èíó íå®áµ®¤è¬® óíè·ò®¦àòü. Ëó·øå â±åã® â®-
®áùå íå ¤®ïó±êàòü, ·ò®á» òàêèå ê®ïèè ¤å«à«è±ü âàøè-
¬è ±®ò°ó¤íèêà¬è.
¦) Áó¤üòå ®±®á® á¤èòå«üí», 屫è ï®êóïàòå«ü íå°âíè·àåò
è«è ò®°®ïèò±ÿ.
§) ‚íè¬àòå«üí® ±«å¤èòå §à òå¬è ï®êóïàòå«ÿ¬è, ê®ò®°»å
µ®òÿò ï°è®á°å±òè ᮫üø®å ꮫè·å±òâ® ®¤å¦¤» áå§
ï°è¬å°êè. ‚®°ó âå¤ü â±å °àâí®, ﮤ®©¤åò «è å¬ó âåùü.
è) Îá°àùà©òå âíè¬àíèå íà ï®êóïàòå«ÿ, ¤®±òàþùåã® ê°å-
¤èòíóþ êà°òó è§ êà°¬àíà, à íå è§ áó¬à¦íèêà. •°àíèòü
ﮤ¤å«üíóþ êà°òó â áó¬à¦íèêå ®ïà±í®, ﮱꮫüêó òà¬
¬®ãóò í൮¤èòü±ÿ ¤®êó¬åíò» íà ¤°óã®å è¬ÿ è ¬®øåí-
íèêà °à§®á«à·àò â «þᮩ ¬®¬åíò (íàï°è¬å°, ï°è ï°®-
âå°êå ⮤èòå«ü±êèµ ï°àâ ±®ò°ó¤íèꮬ àâò®èí±ïåêöèè,
è«è 觫èøíå íàá«þ¤àòå«üí»¬ °àá®òíèꮬ ¬àãà§èíà).

„. Ì®øåííè·å±òâ®
± ·åêà¬è
1. Îáùèå ±âå¤åíèÿ
Ìàµèíàöèÿ ± ·åêà¬è — íå°å¤êàÿ ô®°¬à ¬®øåííè·å±òâà â ¬à-
ãà§èíàµ. —åêè ·à±ò® ﮵èùàþò â¬å±òå ±® â±å¬è íå®áµ®¤è¬»-
¬è è¤åíòèôèêàöè®íí»¬è àò°èáóòà¬è. Ê ï°è¬å°ó, 屫è â®°
óê°à« ±ó¬®·êó ó ¦åíùèí», ò® â¬å±òå ± ê®øå«üꮬ, â ê®ò®°®¬
¬®ãóò ®êà§àòü±ÿ è ·åêè, ®í ¬®¦åò §àﮫó·èòü â±å ¤àíí»å ®
â«à¤å«èöå è ⮱ﮫü§®âàòü±ÿ è¬è â ±â®èµ öå«ÿµ. —àùå â±åã®
116 ëàâà 4

òàêèå ¬®øåííèêè ï»òàþò±ÿ ïó±òèòü â µ®¤ ·åêè, ⻤àíí»å ã¤å-
íèáó¤ü â ¤°ó㮬 ã®°®¤å. ’àê ·ò® 屫è ⻠ﮫó·àåòå ·åê, â»ïè-
±àíí»© ¤à«åê® ®ò âàøåã® ¬àãà§èíà, è«è ®í êà¦åò±ÿ ﮤ®§°è-
òå«üí»¬ ï® êàêè¬-ò® ¤°óãè¬ ï°è·èíà¬, ®áÿ§àòå«üí® ï®ò°åáó©òå
ó åã® â«à¤å«üöà ¤®êó¬åíò ± ô®ò®ã°àôèå©, 󤮱ò®âå°ÿþùè© åã®
«è·í®±òü. Èí®ã¤à ¦ó«èêè 觬åíÿþò ¤àíí»å, âíå±åíí»å â ·åêè.

2. Ìå°» ï°å¤®±ò®°®¦í®±òè
à) Ï°è ®ô®°¬«åíèè ±¤å«êè °àá®òà©òå ±ï®ê®©í®. Íå ï®-
§â®«ÿ©òå ꮬó-«èá® ò®°®ïèòü âà±.
á) ‘°àâíèâà©òå ﮤïè±ü íà ·åêå ± ò®©, ·ò® ±ò®èò íà ¤®êó-
¬åíòå, ï°å¤®±òàâ«åíí®¬ ¤«ÿ è¤åíòèôèêàöèè. Ï°®âå°üòå
±°®ê ¤å©±òâèÿ ¤®êó¬åíòà è íà«è·èå íà íå¬ ô®ò®ã°à-
ôèè ï®êóïàòå«ÿ.
â) “áå¤èòå±ü, ·ò® ¤àòà è ±ó¬¬à, ï°®±òàâ«åíí»å öèô°à¬è,
±®âïà¤àþò ± íàïè±àíí»¬è ï°®ïè±üþ.
ã) ‚ ±«ó·àå «þỵ ±®¬íåíè© §â®íèòå â áàíê è ò°åáó©òå
ﮤòâå°¦¤åíèÿ.
¤) …±«è â» óâå°åí», ·ò® ·åê óê°à¤åí è«è ﮤ¤å«àí, §â®-
íèòå â ﮫèöèþ.
å) Êàê è â ±«ó·àå ± ﮤ¤å«üí»¬è áàíêí®òà¬è, ï®±òà°à©-
òå±ü §à¤å°¦àòü ﮤ®§°èòå«üí®ã® ï®êóïàòå«ÿ.
‘öåíà°è© ò°åòè©:
Ì®øåííè·å±òâ® ± ·åꮬ
Ì®øåííèê ¤å«àåò ï®êóïêó íà ±ó¬¬ó 25 ¤®««à°®â, à ·åê ï°å¤-
±òàâ«ÿåò íà 200. Íà ±à¬®¬ ¦å ¤å«å ·åê ừ â»ïè±àí «èøü íà
20 ¤®««à°®â. Ï®¤®á°àâ °ó·êó ± ·å°íè«à¬è ﮵®¦åã® öâåòà,
â®° ¤®°è±®âà« í®«èê è ïå°å¬å±òè« §àïÿòóþ. “á»ò®ê ¬àãà§è-
íà ±®±òàâè« 200 ¤®««à°®â: öåíà ò®âà°à ï«þ± ±¤à·à 175 ¤®««à-
°®â, ⻤àííàÿ ¬®øåííèêó. Íè ï®·ò®âàÿ ±«ó¦áà, íè áàíê íå
â»ï«àòÿò ¬àãà§èíó ¤à¦å òåµ 20 ¤®««à°®â, íà ê®ò®°»å è â»-
ïè±»â૱ÿ ·åê.

Ê®íò°®«è°ó©òå ±«àá»å ±ò®°®í»
• Ðàá®òíèê íå ừ ï°®èí±ò°óêòè°®âàí ® ò®¬, ·ò® ±«å¤óåò
âíè¬àòå«üí® °à±±¬àò°èâàòü â±å ï°èíè¬àå¬»å ·åêè è
¤åíüãè.
‚®°óþò ï®êóïàòå«è 117

…. ”à«üøèâ»å ·åêè
1. Îáùèå ±âå¤åíèÿ
Ï®¤¤å«üí»å ·åêè ï®ÿâè«è±ü ®òí®±èòå«üí® íå¤àâí®, í® èµ
ï°å¤úÿâ«åíèå ê ®ï«àòå ±òà«® ó¦å ®á»·í®© ï°àêòèꮩ. Îíè
ï°å¤±òàâ«ÿþò ±®á®© ò®·í»å ê®ïèè ·åê®â âàøåã® ¬àãà§èíà.
ȱﮫü§óÿ öâåòí®© ê®ïè°®âà«üí»© àïïà°àò è ±êàíå°, ¬àµèíà-
ò®° ¬®¦åò ﮤ¤å«àòü íà±ò®ÿùè© ·åê è 觰ÿ¤í® ó¬åíüøèòü
âàø áàíê®â±êè© ±·åò.
—à±ò® ﮤ¤å«»âàþò ·åêè â»ï«àò» ¤åíåã §à ⮧â°àò ò®âà°à.
Ìí®ãèå â«à¤å«üö» ¬àãà§èí®â, ê®ò®°»å íå ⻤àþò â òàêèµ
±«ó·àÿµ íà«è·í»å, ®ò±»«àþò ï®êóïàòå«þ ·åê ï® ï®·òå. Í®
¤à¦å òå, êò® ®á»·í® â»ï«à·èâàåò §à ⮧â°àò ò®âà°à íà«è·í»-
¬è, èí®ã¤à â»±»«àþò ê«èåíòó ·åê, íàï°è¬å°, 屫è ï®êóïàòå«ü
ï°è ⮧â°àòå ò®âà°à íå è¬ååò ï°è ±åáå ¤®êó¬åíòà, ﮤòâå°¦-
¤àþùåã® ï®êóïêó.
Ì®øåííèê ê®ïè°óåò ýò®ò ·åê, ﮫó·åíí»© è¬ ï® ï®·òå, ± ï®-
¬®ùüþ ê®ïè°®âà«üí®ã® àïïà°àòà è«è ±êàíå°à è ï°å¤úÿâ«ÿåò
åã® ê ®ï«àòå. …±«è áàíê®â±êè© ±·åò ¬àãà§èíà ï°®âå°ÿåò±ÿ
°å¤ê®, ®í ¬®¦åò ï®òå°ÿòü ê°óïí»å ±ó¬¬» ¤åíåã.

2. Ìå°» ï°å¤®±ò®°®¦í®±òè
à) “±òàí®âèòå ï°å¤å«üíóþ ±ó¬¬ó, íà ê®ò®°óþ ¬®¦åò â»ïè-
±»âàòü ·åê âàø ¬àãà§èí.
á)„«ÿ ®ï«àò» ï® ·åêଠﮫü§ó©òå±ü ±ïåöèà«üí»¬ áàí-
ê®â±êè¬ ±·åò®¬, è ò®ã¤à ¬®øåííèê íå ±¬®¦åò ﮫó·èòü
ê°óïí»å ±ó¬¬» ¤åíåã ± ®±í®âí®ã® ±·åòà âàøåã® ¬àãà-
§èíà.


Æ. ‚®°®â±òâ® ¤åíåã
1. Îáùèå ±âå¤åíèÿ
Ðå·ü è¤åò ® â®°®â±òâå íà«è·í®±òè è§ êà±±». Ðàá®òàÿ ï® ®¤í®¬ó
è«è â ïà°å, ¬®øåííèêè ®á»·í® ±òà°àþò±ÿ íà â°å¬ÿ ®òâ«å·ü
118 ëàâà 4

âíè¬àíèå êà±±è°à è ﮵èòèòü ó íåã® è§ êà±±» íà«è·í®±òü. “
ýò®ã® ±ï®±®áà â®°®â±òâà å±òü ¤âå °à§í®âè¤í®±òè.
Ïå°â»© ±ï®±®á — â»°®íèòü ±¤à·ó. Æó«èê ¤å«àåò íå᮫üøóþ
ï®êóïêó è«è ï°®±èò °à§¬åíÿòü ¤åíüãè è â±å ¤«ÿ ò®ã®, ·ò®á»
êà±±à íà êàê®å-ò® â°å¬ÿ ®êà§à«à±ü ®òê°»ò®©. Êàê ò®«üê® ýò®
ﰮ豵®¤èò, â®°èøêà °®íÿåò ·ò®-íèáó¤ü íà ﮫ ±® ±ò®°®í»
êà±±è°à. Ê®ã¤à ò®ò íàê«®íÿåò±ÿ, ·ò®á» ﮤ®á°àòü óïàâøè©
ï°å¤¬åò, ¬®øåííèê ï»òàåò±ÿ ⻵âàòèòü è§ êà±±» ¬àê±è¬à«ü-
í® â®§¬®¦í®å ꮫè·å±òâ® ¤åíåã è ±ê°»òü±ÿ.
‚ò®°®© ±ï®±®á ò°åáóåò ó·à±òèÿ êàê ¬èíè¬ó¬ ¤âóµ ±®®áùíè-
ê®â. Τèí è§ íèµ ®òâ«åêàåò êà±±è°à, â ò® â°å¬ÿ êàê ¤°ó㮩
(¤°óãàÿ), í൮¤ÿ±ü ± ï°®òèâ®ï®«®¦í®© ±ò®°®í» êà±±», â»íè-
¬àåò íà«è·í»å. ’àꮩ ¦å ±ïåêòàê«ü °à§»ã°»âàåò±ÿ, ê®ã¤à §«®-
ó¬»ø«åííèê ±ò°å¬èò±ÿ ﮤ¬åíèòü ¤®°®ãèå ï°å¤¬åò», íàï°è-
¬å° þâå«è°í»å 觤å«èÿ. Ï®êà âíè¬àíèå ï°®¤àâöà ®òâ«å·åí®,
ïå°â»© «ï®êóïàòå«ü», §à¬åíÿåò íà±ò®ÿùèå óê°àøåíèÿ íà ﮤ-
¤å«êè.

2. Ìå°» ï°å¤®±ò®°®¦í®±òè
à) Íèê®ã¤à íå ®òâ®°à·èâà©òå±ü ®ò ï®êóïàòå«ÿ ï°è ®ò-
ê°»ò®© êà±±å è«è ï°è ï®êà§å ò®âà°à ï®êóïàòå«þ.
á) Ï®±«å ®ï«àò» ï®êóïêè íå¬å¤«åíí® §àê°»âà©òå êà±±ó.


Ç. Æó«üíè·å±òâ® ±®
±¤à·å©
1. Îáùèå ±âå¤åíèÿ
‚ ±«ó·àå ¦ó«üíè·å±òâà ±® ±¤à·å© êà±±è°à ¬®ãóò «íà¤óòü» íà
âå±ü¬à ï°è«è·íóþ ±ó¬¬ó ¤åíåã. —åã® ò®«üê® íå â»òâ®°ÿþò ¤«ÿ
ýò®ã® ¬®øåííèêè! Ê ï°è¬å°ó, ®íè è±ï®«ü§óþò ·åêè, «°àá®òàÿ»
ï°è ýò®¬ â ïà°å. Ïå°â»© ¦ó«èê ¤å«àåò ï®êóïêó è °à±ï«à·èâà-
åò±ÿ ·åꮬ, â»ïè±àíí»¬ íà ê°óïíóþ ±ó¬¬ó. ‘«å¤®¬ §à íè¬ ê
êà±±å ﮤµ®¤èò åã® ±®®áùíèê è ò®¦å â»ïè±»âàåò ·åê, ï°àâ¤à,
ó¦å íà ¬åíüøóþ ±ó¬¬ó. ’óò ¦å ®í íà·èíàåò ã®â®°èòü, ·ò® ±¤à·ó
å¬ó ⻤à«è íåï°àâè«üí® è ï°èòâ®°ÿåò±ÿ, ·ò® ï»òàåò±ÿ â±ï®¬-
‚®°óþò ï®êóïàòå«è 119

íèòü ¤àòó è«è रå±, óêà§àíí»å íà ·åêå. Êà±±è° ®òê°»âàåò
êà±±ó, ·ò®á» ï°®âå°èòü ï°èíÿò»å ·åêè. ‘âå°µó, å±òå±òâåíí®,
«å¦èò ﮬå·åíí»© §à°àíåå ·åê, íà ê®ò®°®¬ óêà§àí» è¬åíí®
òå ¤àíí»å, ê®ò®°»å í৻âàåò «¦å-ï®êóïàòå«ü. Êà±±è° §àá»-
âàåò, ·ò® ýòè¬ ·åꮬ °à±ï«àò諱ÿ ï°å¤»¤óùè© ï®êóïàòå«ü,
âå°èò ¦ó«èêó è ⻤àåò å¬ó ¤åíüãè.
„°ó㮩 ±ï®±®á — ï°®±ò®© á«åô. Ì®øåííèê ï»òàåò±ÿ óâå-
°èòü êà±±è°à, ·ò® å¬ó ⻤àíà íå â±ÿ ±ó¬¬à ±¤à·è ± åã® ·åêà
è«è ± ÿê®á» ê°óïí®© êóïþ°».
Íå°å¤ê® ¦ó«èêè ï°èáåãàþò è ê ¤°óãè¬ ¬åò®¤à¬. α®á® ﮤíà-
ò®°åâøèå â ±â®å¬ ¤å«å ±êàí¤à«è±ò» ï°®áóþò ±¬óòèòü êà±±è°à
è«è ¤°óã®ã® °àá®òíèêà, óá妤àÿ åã® â ò®¬, ·åã® íà ±à¬®¬ ¤å«å
íå ừ® è íå ¬®ã«® á»òü. Íàï°è¬å°, ï°®±ò® ò°åáóþò ±¤à·ó.
—àùå â±åã® ®íè °àá®òàþò â¤â®å¬, µ®òÿ íåê®ò®°»å ó¬ó¤°ÿþò-
±ÿ ¤å«àòü â±å è â ®¤èí®·êó. ȵ §à¤à·à — ±áèòü êà±±è°à ±
ò®«êó.

2. Ìå°» ï°å¤®±ò®°®¦í®±òè
à) Íè ®¤èí ¦ó«èê íå ±¬®¦åò ®á¬àíóòü êà±±è°à, 屫è ò®ò
áó¤åò ê«à±òü â±å ï°èíÿò»å ¤åíüãè ±íà·à«à íà ê°à© êà±-
±®â®ã® àïïà°àòà, à íå ±°à§ó â ±®®òâåò±òâóþùèå ®ò¤å«å-
íèÿ. “áè°àòü ¤åíüãè íà ¬å±ò® íó¦í® ò®«üê® ï®±«å ò®ã®,
êàê ±¤å«êà áó¤åò ï®«í®±òüþ ®ô®°¬«åíà.
á) Çàê°»âà©òå êà±±ó è ïå°å±·èò»âà©òå ¤åíüãè, 屫è êò®-
ò® ⤰óã §àÿâèò, ·ò® å¬ó í央¤à«è ±¤à·ó. …±«è §àê-
°»òü êà±±ó íå⮧¬®¦í®, §àïèøèòå ôà¬è«èþ è रå±
ï®êóïàòå«ÿ, ·ò®á» ±âÿ§àòü±ÿ ± íè¬ â ê®íöå °àá®·åã®
¤íÿ ï®±«å ﮤâå¤åíèÿ êà±±®â®ã® áà«àí±à.
â) Ï®¬íèòå, ·ò® ±¤à·ó ï®êóïàòå«þ ¬®¦í® ⻤àâàòü «èøü
ï®±«å ò®ã®, êàê â» ï°è¬åòå ®ò íåã® ¤åíüãè. Íèê®ã¤à íå
¤®ïó±êà©òå ±èòóàöèè, ê®ã¤à â °óêൠó ï®êóïàòå«ÿ í൮-
¤ÿò±ÿ è åã® ±®á±òâåíí»å ¤åíüãè, è ¤åíüãè ¬àãà§èíà.
ã) Íå ﮧ⮫ÿ©òå ï®êóïàòå«ÿ¬ §àáè°àòü ò®âà°, à ®ï«àòó
ï°®è§â®¤èòü ﮧ¤íåå, íàï°è¬å°, ï®±«å ò®ã®, êàê ®í ó«®-
¦èò åã® â ±ó¬êè.
120 ëàâà 4

‘öåíà°è© ·åòâå°ò»©:
Æó«èê ò°åáóåò ±¤à·ó
Ì®øåííèê á»±ò°®-á»±ò°® ã®â®°èò, ï°®â®öè°óÿ êà±±è°à, òàê
·ò® â °å§ó«üòàòå ó íåã® â °óêൠ®ê৻âàþò±ÿ ±â®è ¤åíüãè è
¤åíüãè êà±±». Êàê ò®«üê® íà·èíàåò ®ô®°¬«ÿòü±ÿ ±¤å«êà è
êà±±à ®òê°»âàåò±ÿ, ¦ó«èê ¤àåò êà±±è°ó ïà·êó ¤å±ÿò褮««à°®-
⻵ êóïþ° è ò°åáóåò ¤âå ï® 50 ¤®««à°®â. Êà±±è° â»¤àåò èµ
è íà·èíàåò ïå°å±·èò»âàòü ï°èíÿò»å ¤åíüãè. Î¤í®© êóïþ°»
íå µâàòàåò. «Ï®êóïàòå«ü» ¦å óòâå°¦¤àåò, ·ò® êà±±è° ®øèá±ÿ,
è ò°åáóåò ïå°å±·èòàòü ¤åíüãè.
‚ ýò®ò ¬®¬åíò â °óêൠó ¦ó«èêà ®ê৻âàþò±ÿ è ¤å±ÿò褮«-
«à°®â»å, è ïÿòè¤å±ÿò褮««à°®â»å êóïþ°». Îí ®áíà°ó¦èâà-
åò í央±òàþùóþ áàíêí®òó â 10 ¤®««à°®â, ⮧â°àùàåò åå, è§âè-
íÿåò±ÿ è ï°®±èò ⻤àòü å¬ó ïÿòü êóïþ° ï® 20 ¤®««à°®â. ȧ
¬àãà§èíà ®í ⻵®¤èò, è¬åÿ íà °óêàµ è ¤âà¤öàòè-, è ïÿòè¤å±ÿ-
ò褮««à°®â»å êóïþ°». ‚» ±êà¦åòå, ·ò® òàê®ã® íå ¬®¦åò á»òü,
êà±±è° íå ¬®¦åò ®êà§àòü±ÿ òàêè¬ ¤®âå°·è⻬? Í® è¬åíí® íà
àá±ó°¤í®±òü òàꮩ ±èòóàöèè è ¤å«àåò °à±·åò ¦ó«èê. ‚ ᮫ü-
øèí±òâå ±«ó·àåâ °à§âèòèå ±®á»òè© ï°®è±µ®¤èò íà±ò®«üê®
á»±ò°®, ·ò® êà±±è° òàê è íå ï®íè¬àåò, ·ò® ¦å ﰮ觮ø«®,
ï®êà íå ﮤâå¤åò áà«àí± â ê®íöå ¤íÿ.

Ê®íò°®«è°ó©òå ±«àá»å ±ò®°®í»
• Êà±±è° ®áÿ§àí §àê°»âàòü êà±±ó ï®±«å ±®âå°øåíèÿ ±¤å«-
êè è ®ô®°¬«ÿòü °à§¬åí ¤åíåã ®ò¤å«üí®.
• Êà±±è° ï®§â®«è« ¬®øåííèêó ¤å°¦àòü â °óêàµ è ±â®è,
è ·ó¦èå ¤åíüãè.
‚®±ï®«ü§ó©òå±ü °àá®·è¬ «è±ò®¬ ¹ 4 è ®ï°å¤å«èòå, å±òü «è ó
ï®êóïàòå«å© âàøåã® ¬àãà§èíà ⮧¬®¦í®±òü óê°à±òü. Îòâåò «íåò»
ã®â®°èò ® ò®¬, ·ò® òàêàÿ ⮧¬®¦í®±òü ±óùå±òâóåò, è ¤«ÿ ò®ã®
·ò®á» ï°å¤®òâ°àòèòü ï®òå°è, åå íó¦í® ó±ò°àíèòü. ‚±å ®òâåò»
®á±ó¦¤àþò±ÿ â «Çàê«þ·åíèè».

‚ଠ°åøàòü!
‘ ﮬ®ùüþ ê®°®òêèµ óï°à¦íåíè© ¬®¦í® ±à¬®±ò®ÿòå«üí® ®öå-
íèòü, íà±ê®«üê® µ®°®ø® â» ï®íè¬àåòå ï°èíöèï» ï°å¤®òâ°àùå-
‚®°óþò ï®êóïàòå«è 121

íèÿ ï®òå°ü, ±âÿ§àíí»µ ± â®°®â±ò⮬ ï®êóïàòå«å©. ‚ ï°è«®¦å-
íèè ¹ 1 â ê®íöå êíèãè ï°è⮤ÿò±ÿ âå°í»å °åøåíèÿ.

<< . .

 11
( 23). . >>

Copyright Design by: Sunlight webdesign