LINEBURG


<< . .

 9
( 11). . >>


75
âå± íå ò®«üê® â®§â°àòèò±ÿ ê è§íà·à«üí»¬ âå«è·èíà¬, í® è ï°åâ»-
±èò èµ. Ï°è·å¬ ·å¬ ᮫üøå ¬àÿòíèê ®òê«®íèò±ÿ â ®¤íó ±ò®°®íó,
ò.å. ·å¬ ᮫üøå â» ±á°®±èòå ««èøíèµ» êè«®ã°à¬¬®â, òå¬ íà ᮫ü-
øóþ âå«è·èíó ®í ®òê«®íèò±ÿ â ¤°óãóþ ±ò®°®íó, ò.å. òå¬ á®«üøè©
âå± â» íàáå°åòå â ïå°è®¤ «í౫তåíèÿ». ȱµ®¤ÿ è§ â»øå±êà§àí-
í®ã®, öå«å±®®á°à§íåå ±íè¦àòü âå± ï®±òåïåíí®: «±á°®±èâ» íå ᮫åå
2–4 êã â ¬å±ÿö, ®áÿ§àòå«üí® íåê®ò®°®å â°å¬ÿ (¬å±ÿö è ᮫åå) ±òà-
áè«è§è°ó©òå åã®, ¤àâ ®°ãàí觬ó ⮧¬®¦í®±òü à¤àïòè°®âàòü±ÿ ê
í®â»¬ 󱫮âèÿ¬ ¦è§íå¤åÿòå«üí®±òè. Ðà±·åò» ï®ê৻âàþò, ·ò® ï°è
±íè¦åíèè âå±à ï® 2 êã §à 2 ¬å±ÿöà (®¤èí ¬å±ÿö – íà ±íè¦åíèå âå±à,
âò®°®© – íà ±òàáè«è§àöèþ), §à 㮤 â» ±¬®¦åòå ±á°®±èòü ¤® 12 ««èø-
íèµ» êè«®ã°à¬¬®â. „®âå¤ÿ ±â®© âå± ¤® í®°¬», íå®áµ®¤è¬® ó¤å°-
¦àòü åã® â ¤®ïó±ò謻µ °à¬êàµ. Ï°è ï®±òåïåíí®¬ ±íè¦åíèè âå±à
±¤å«àòü ýò® áó¤åò íà¬í®ã® «åã·å. —å°å§ ®òí®±èòå«üí® ï°®¤®«¦è-
òå«üí®å â°å¬ÿ, §àâè±ÿùåå è ®ò ·è±«à ï®òå°ÿíí»µ êè«®ã°à¬¬®â, â»
±¬®¦åòå ï°èâå±òè ï°®öå±±» °à±ïà¤à è ±èíòå§à â ®°ãàí觬å â ãà°-
¬®íè·å±ê®å ±®®òâåò±òâèå. ‘ êত»¬ 㮤®¬ ó¤å°¦èâàòü ±â®© âå±
âଠáó¤åò «åã·å è â», ï°è ¦å«àíèè, ±¬®¦åòå ﮧ⮫èòü ±åáå íåê®-
ò®°®å â°å¬ÿ ïèòàòü±ÿ «þᮩ ïèùå© â «þỵ ꮫè·å±òâàµ, ï°è ýò®¬
âàø à¤àïòè°®âàíí»© ®á¬åí âåùå±òâ íå ¤®ïó±òèò §íà·èòå«üí®ã®
觬åíåíèÿ âå±à.

§ 4. Ï°®ã°à¬¬à ê®°°åêöèè ô®°¬ òå«à
…±«è â» °åøè«è 觬åíèòü ô®°¬» ±â®åã® òå«à, ¬®¦åòå è±ï®«ü-
§®âàòü ±«å¤óþùóþ ï°®ã°à¬¬ó ¤å©±òâè©.
Χíàꮬüòå±ü ± ïà°à¬åò°à¬è ê°à±®ò» ·å«®âå·å±ê®ã® òå«à (à
èµ â» í੤åòå â ±ïåöèà«üí®© «èòå°àòó°å) è â»áå°èòå ¤«ÿ ±åáÿ íàè-
᮫åå ï°è嬫嬻å, ò.å. ±®±òàâüòå è¤åà«üíóþ ¬®¤å«ü âàøåã® òå«à.
Çàﮫíèòå àíêåòó (ï°è«®¦åíèå 1). Ï°®àíà«è§è°ó©òå, êàêèå
®áµâàòí»å °à§¬å°» íå ±®®òâåò±òâóþò âàøå© è¤åà«üí®© ¬®¤å«è.
Îï°å¤å«èòå ±®±òàâ òêàíå© â êত®© ê®íê°åòí®© ·à±òè âà-
øåã® òå«à è íàï°àâ«åíèÿ èµ è§¬åíåíè©, ò.å. ã¤å íम óá°àòü ¦è°®-
⮩ ꮬï®íåíò, à ã¤å – íà°à±òèòü ¬»øå·í»©.
Ï°®ê®í±ó«üòè°ó©òå±ü ± â°à·®¬ ® ï°è·èíൠ®¦è°åíèÿ, 屫è
®í® – ®áúåêò âàøå© íåó¤®â«åòâ®°åíí®±òè.
Îöåíèòå ó°®âåíü ±â®å© ôè§è·å±ê®© ﮤã®ò®â«åíí®±òè. …±«è
ó°®âåíü ﮤã®ò®â«åíí®±òè – íè§êè©, âíà·à«å ®§¤®°®âèòå ±â®© ®°ãàí觬.
Ï®¤áå°èòå ± ﮬ®ùüþ ±ïåöèà«è±ò®â ꮬï«åê± ±è«®â»µ óï-
°à¦íåíè© íà ê®íê°åòí»å, ®ï°å¤å«åíí»å âà¬è ã°óïï» ¬»øö è â»-

76
ﮫíÿ©òå èµ, ï°è¤å°¦èâàÿ±ü ï°èâå¤åíí®© â»øå ¬åò®¤èêè. Ðৰà-
á®òà©òå òàê¦å ï°®ã°à¬¬ó áåãà (è«è è±ï®«ü§ó©òå ¤°óãèå àý°®áí»å
óï°à¦íåíèÿ) ¤«ÿ ó¬åíüøåíèÿ ¦è°®â®ã® ꮬï®íåíòà òå«à. ‘®±òàâü-
òå ï°®ã°à¬¬ó ò°åíè°®â®ê °à§«è·í®© íàï°àâ«åíí®±òè. Ê ï°è¬å°ó, â
°à¬êൠíå¤å«è â ï®íå¤å«üíèê, ±°å¤ó è ïÿòíèöó â»ï®«íÿ©òå ±è«®-
â»å óï°à¦íåíèÿ, à â® âò®°íèê, ·åòâå°ã è ±óáá®òó – áåã, è«è íà®á®-
°®ò. Ï°è óâå«è·åíèè ·è±«à íàï°àâ«åíí»µ §àíÿòè©, ò.å. ±è«®â®ã® è«è
àý°®áí®ã® µà°àêòå°à, ï°è ®¤í®© ò°åíè°®âêå â ¤åíü °åøà©òå âíà·à-
«å §à¤à·è íà°àùèâàíèÿ ¬»øå·í®© ¬à±±», à §àòå¬ â»ï®«íÿ©òå
àý°®áí»å óï°à¦íåíèÿ.
‘ ﮬ®ùüþ ±ïåöèà«è±ò®â è«è ±à¬®±ò®ÿòå«üí®, è±ï®«ü§óÿ
ï°è«®¦åíèå 2, ±®±òàâüòå íàï°àâ«åíí»© °àöè®í è °å¦è¬ ïèòàíèÿ.
‚å¤èòå ¤íåâíèê ±à¬®ê®íò°®«ÿ, ï®±ò®ÿíí® àíà«è§è°ó©òå ±®-
±ò®ÿíèå ±â®åã® §¤®°®âüÿ è âå«è·èí» â»ï®«íåíí»µ íàã°ó§®ê. …¦å-
¬å±ÿ·í® 觬å°ÿ©òå ®áµâàòí»å °à§¬å°» è ò®«ùèíó ꮦí®-¦è°®â»µ
±ê«à¤®ê, §àí®±ÿ °å§ó«üòàò» â àíêåòó. Àíà«è§è°óÿ °å§ó«üòàò», âí®-
±èòå ê®°°åêòèâ» â ï°®ã°à¬¬ó ò°åíè°®â®ê è â °àöè®í ïèòàíèÿ.
‘®µ°àíÿ©òå è ïå°å¤àâà©òå ï® í౫失òâó âàøó àíêåòó è §íàíèÿ.
77
Ï°è«®¦åíèå 1

ÈÇÌ…Ð…ÍÈ… ÎÁ•‚À’ÍÛ• ÐÀÇÌ…Ð΂
È ÊÎÆÍÎ-ÆÈÐ΂ە ‘ÊËÀ„ÎÊ ’…ËÀ

’å±ò ¹ 1. ȧ¬å°åíèå ®áµâàòí»µ °à§¬å°®â òå«à
Îáµâàòí»å °à§¬å°» 觬å°ÿþò±ÿ ±àíòè¬åò°®â®© «åíò®©, ê®-
ò®°àÿ °à±ï®«àãàåò±ÿ ïà°à««å«üí® ï®«ó, ï«®òí® ï°è«åãàÿ ê òå«ó, í®
íå ±òÿãèâàÿ åã®.
1. Îáµâàò §àïÿ±òüÿ: ±àíòè¬åò°®âàÿ «åíòà òóã® ±òÿãèâàåò §à-
ïÿ±òüå ﮤ ê®±ò®·êà¬è.
2. Îê°ó¦í®±òü ã°ó¤í®© ê«åòêè íठã°ó¤üþ.
3. Îê°ó¦í®±òü ã°ó¤í®© ê«åòêè ﮤ ã°ó¤üþ: ±§à¤è ±àíòè¬åò°®-
âàÿ «åíòà ï°®µ®¤èò ﮤ íè¦íè¬è óã«à¬è «®ïàò®ê ï°è 觬å°åíèè
®áåèµ âå«è·èí (ïóíêò 2 è 3).
4. Îê°ó¦í®±òü øåè: 觬å°ÿåò±ÿ ï® ±å°å¤èíå øåè.
5. Îê°ó¦í®±òü ï«å·à: 觬å°ÿåò±ÿ â âå°µíå© ò°åòè ï«å·à â ±à-
¬®¬ ø谮ꮬ ¬å±òå áèöåï±à.
6. Îê°ó¦í®±òü ¤è±òà«üí®ã® ®ò¤å«à ï«å·à: ±àíòè¬åò°®âàÿ «åí-
òà íàê«à¤»âàåò±ÿ íåï®±°å¤±òâåíí® íठ«®êòå¬.
7. Îê°ó¦í®±òü ï°å¤ï«å·üÿ: ±à¬®å øè°®ê®å ¬å±ò® â âå°µíå©
ò°åòè ï°å¤ï«å·üÿ.

Ï®êà§à- „àòà 觬å°åíè
òå«è

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

78
8. Îê°ó¦í®±òü ¤è±òà«üí®ã® ®ò¤å«à ï°å¤ï«å·üÿ: ±àíòè¬åò°®âàÿ
«åíòà íàê«à¤»âàåò±ÿ íà íè¦íè© ê®íåö ï°å¤ï«å·üÿ íठꮱò®·êà¬è.
9. Îê°ó¦í®±òü òà«èè
10. Îê°ó¦í®±òü òà§à: ±àíòè¬åò°®âàÿ «åíòà ï°®µ®¤èò ï® â»±-
øè¬ ò®·êଠÿ㮤èö, ·å°å§ âå°òå«» ï® «®áêó.
11. Îê°ó¦í®±òü ï°®ê±è¬à«üí®ã® ®ò¤å«à á夰à: í®ãè ±òàí®âÿò-
±ÿ íà øè°èíó ï«å·, ±àíòè¬åò°®âàÿ «åíòà ï°®µ®¤èò ﮤ ÿ㮤è·í®©
±ê«à¤ê®©.
12. Îê°ó¦í®±òü ¤è±òà«üí®ã® ®ò¤å«à á夰à: 觬å°ÿåò±ÿ íåï®±-
°å¤±òâåíí® íठꮫåí®¬.
13. Îê°ó¦í®±òü 㮫åíè: 觬å°ÿåò±ÿ ⠱ମ¬ ø谮ꮬ ¬å±òå
㮫åíè.
14. Îê°ó¦í®±òü ¤è±òà«üí®ã® ®ò¤å«à 㮫åíè: ±àíòè¬åò°®âàÿ
«åíòà òóã® ±òÿãèâàåò 㮫åíü íठ«®¤»¦êà¬è.

’å±ò ¹ 2. ȧ¬å°åíèå ꮦí®-¦è°®â»µ
±ê«à¤®ê òå«à
„âó¬ÿ ïà«üöà¬è «å⮩ °óêè (᮫üøè¬ è óêà§àòå«üí»¬ è«è
±°å¤íè¬) §àµâàò»âàåò±ÿ ꮦà â¬å±òå ± ﮤꮦí®-¦è°®â®© òêàíüþ
(í® áå§ ¬»øö), ï°è·å¬ íà òó«®âèùå è íà á夰å ïà«üö» ±òàâÿò±ÿ íà
°à±±ò®ÿíèè 5 ±¬ ¤°óã ®ò ¤°óãà, à íà °óêൠè 㮫åíè – 2-3 ±¬; §àòå¬
ïà«üö» ±¤âèãàþò±ÿ, è ô®°¬è°óåò±ÿ ꮦí®-¦è°®âàÿ ±ê«à¤êà. Ïà«ü-
ö» «å⮩ °óêè °à±ï®«àãàþò±ÿ ±âå°µó, à ï°àâàÿ °óêà ± êà«èïå°®¬
è«è øòàíãåíöè°êó«å¬ – ±íè§ó.
15. Íà êè±òè: íठò°åòüå© ïÿ±òí®© ê®±òüþ á«è¦å ê ïà«üöó.
16. Íà ï°å¤ï«å·üå: ï°è ±®ãíóò®© â «®êòå °óêå â âå°µíå© ò°åòè
íà âíóò°åííå© ±ò®°®íå ï°å¤ï«å·üÿ êíà°ó¦è ®ò ±°å¤íå© «èíèè 觬å-
°ÿåò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
17. Íà ï«å·å ±ïå°å¤è: íà ó°®âíå 觬å°åíèÿ ®ê°ó¦í®±òè ï«å·à
á«è¦å ê âíóò°åííå© ï®âå°µí®±òè 觬å°ÿåò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
18. Íà ï«å·å ±§à¤è.
19. Íà ±ïèíå ﮤ íè¦íè¬ óã«®¬ «®ïàòêè: ±ê«à¤êà 觬å°ÿåò±ÿ â
ê®±®¬ íàï°àâ«åíèè.
20. Íà ±ïèíå íà «èíèè òà«èè: ±ï°àâà ®ò ﮧâ®í®·íèêà 觬å°ÿ-
åò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
21. Íà ¦èâ®òå: íà 3 ±¬ íè¦å ïóïêà ï® ±°å¤íå© «èíèè 觬å°ÿåò-
±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
22. Íà òà«èè ±ï°àâà ®ò ±°å¤íå© «èíèè ¦èâ®òà 觬å°ÿåò±ÿ âå°-
òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
79
23. Íà á®êó ·óòü â»øå òà«èè 觬å°ÿåò±ÿ ê®±àÿ ±ê«à¤êà.
24. Íà áå¤°å ±ïå°å¤è: ·óòü íè¦å ó°®âíÿ 觬å°åíèÿ ®áµâàòà ï®
±°å¤íå© «èíèè á夰à â ﮫ®¦åíèè ±è¤ÿ («èá® ï®±òàâèâ í®ãó íà ±òó«)
觬å°ÿåò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
25. Íà 㮫åíè: íठèê°®í®¦í®© ¬»øöå© â âå°µíå© ò°åòè íà
±å°å¤èíå §à¤íå© ï®âå°µí®±òè 觬å°ÿåò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
26. Íà áå¤°å ±§à¤è íà ó°®âíå 觬å°åíèÿ ®áµâàòà ï® ±°å¤íå©
«èíèè á夰à 觬å°ÿåò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
27. Íà á夰å âíóò°è: â ﮫ®¦åíèè ±è¤ÿ («èá® ï®±òàâèâ í®ãó íà
±òó«) â âå°µíå© ò°åòè á夰à 觬å°ÿåò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
28. Íà áå¤°å ±á®êó: íà ó°®âíå 觬å°åíèÿ ®áµâàòà (â ®á«à±òè
«ãà«èôå») 觬å°ÿåò±ÿ âå°òèêà«üíàÿ ±ê«à¤êà.
Ï°è àíà«è§å °å§ó«üòàò®â òå±òè°®âàíèÿ íå®áµ®¤è¬® §íàòü òàê-
¦å âå± òå«à.

Ï®êà- „àòà 觬å°åíè©
§àòå«è

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
80
Ï°è«®¦åíèå 2


ÝÍ…ÐÃ…’È—…‘ÊÀß –…ÍÍΑ’Ü ÏÈ™…‚Û•
ÏÐ΄“ʒ΂
È ‘΄…ÐÆÀÍÈ… ‚ ÍÈ• Á…ËÊ΂, ÆÈÐ΂
È “ÃË…‚΄΂
(ï® Ê.‘.Ïåò°®â±ê®¬ó, ïå°å°àá.)

¹ Íàè¬åí®âàíèå ï°®¤óêòà Áå«êè Æè°» “ã«å⮤» Ýíå°ãåò
·å±êàÿ
(â 100 ã. (â 100 ã. (â 100 ã.
ï°®¤óêòà) ï°®¤óêòà) ï°®¤óêòà)
öåíí®±ò
ï°®¤óêò
(êêà« â 100
ï°®¤óêòà)
1 2 3 4 5 6
Àá°èê®±» ±âå¦èå
1 0.9 0.1 9.1 41
Àá°èê®±» ±óøåí»å (êó°àãà )
2 5.2 55.0 247
Àá°èê®±» ±óøåí»å (ó°þê )
3 5.0 53.0 238
Àïå«ü±èí»
4 0.9 28.1 119
À°áó§»
5 0.7 0.2 8.8 41
Áàò®í ï°®±ò®©
6 8.0 0.9 48.9 242
‚à°åíüå ê«óáíè·í®å
7 0.3 70.9 292
‚à°åíüå ¬à«èí®â®å
8 0.6 71.2 294
‚à°åíüå ±«èâ®â®å
9 0.4 73.4 303
‚à°åíüå ÿá«®·í®å
10 0.4 66.2 273
‚àô«è ± ¦è°®±®¤å°¦. íà·èíꮩ
11 3.4 30.2 64.7 560
‚èí®ã°à¤ ±âå¦è©
12 0.6 0.2 15.0 66
‚èí®ã°à¤ ±óøåí»©
13 1.8 66.0 278
î°®µ
14 20.5 2.0 48.6 302
î°®øåê §å«åí»© (ê®í±å°âè°.)
15 3.1 0.2 6.5 41
ðå©ïô°óò»
16 0.9 0.2 6.5 32
ðèá» áå«»å ±óøåí»å
17 20.1 4.8 7.6 158
ðóøà ±âå¦àÿ
18 0.4 0.3 9.5 43
ðóøà ±óøåíàÿ
19 2.3 49 210
⻠ã®âÿ¦üè
20 18.1 12.5 191
„°®¦¦è ï°å±®âàí»å
21 12.7 2.7 77
Æè° ±âèí®© ò®ï«åí»©
22 99.7 927
Æè° êó«èíà°í»©
23 99.7 927
Ç嬫ÿíèêà ±à¤®âàÿ ±âå¦àÿ
24 0.8 0.4 6.3 33
Èê°à è§ êàáà·ê®â
25 2 9 9.44 131
Êàêà® ( ï®°®ø®ê )
26 24.2 17.5 27.9 376
Êàïó±òà ±âå¦àÿ
27 1.8 0.1 4.7 28
Êà°ò®ôå«ü
28 2.0 0.4 16.3 79
Êàïó±òà êâàøåíàÿ
29 1.8 2.2 16
Êàïó±òà ( ¤«ÿ òóøåíèÿ )
30 1.8 2.2 16
Êåôè° ¦è°í»©
31 2.8 2.5 4.1 52
Êè±å«ü ê®íöåíò°àò
32 0.4 89.5 369
Ê®«áà±à âà°åíàÿ ¤èåòè·å±êàÿ
33 12.1 13.5 175
Ê®«áà±à ¤®êò®°±êàÿ
34 12.8 22.2 259
Ê®«áà±à ¬®«®·íàÿ
35 11.7 22.8 260
Ê®«áà±à ·à©íàÿ
36 11.7 18.4 1.9 227
Ê®«áà±à ±ò®«®âàÿ
37 11.1 20.2 1.9 241
Ê®«áà±à ï/ê óê°àèí±êàÿ
38 16.5 34.4 388
ʰ൬ૠêà°ò®ôå«üí»©
39 0.1 79.6 327

81
1 2 3 4 5
Ê°»¦®âíèê ±âå¦è©
40 0.7 0.2 9.1
Ê®±òè ïèùåâ»å
41 2.0
Ê«þêâà
42 0.5 3.8
Ê°óïà ã°å·íåâàÿ
43 12.6 3.3 62.1
Ê°óïà °è±®âàÿ
44 7.0 1.0 71.4
Ê°óïà ïøåí®
45 11.5 3.3 66.5
Ê°óïà ®â±ÿíàÿ
46 11.0 6.1 49.7
Ê°óïà ãå°êó«å±
47 11.0 6.2 50.1
Ê°óïà ïå°«®âàÿ
48 9.3 1.1 66.5
Ê°óïà ÿ·íåâàÿ
49 10 1.3 66.3
Ê°óïà ïøåíè·íàÿ «À°òåê»
50 11 1.2 68.3
Ê°óïà ¬àííàÿ
51 10.3 1 67.7
Ê󬻱 è§ ê®°/¬®«.
52 3.0 0.05 6.3
Êó°» 1 êàòåã. ï/ï
53 18.2 18.4 0.7
Êó°» 2 êàòåã ï/ï
54 21.2 8.2 0.6
Êó°» 1 êàòåã. ï®ò°.
55 18.2 18.4 0.7
Êó°» 2 êàòåã. ï®ò°.
56 20.8 8.8 0.6
–»ï«ÿòà (á°®©«å°») 1ê ï/ï
57 18.7 16.1 0.5
–»ï«ÿòà (á°®©«å°») 2ê ï/ï
58 19.7 11.2 0.5
–»ï«ÿòà (á°®©«å°») 1ê.ï®ò°.
59 18.7 16.1 0.5
–»ï«ÿòà (á°®©«å°») 2ê.ï®ò°.
60 19.7 11.2 0.5
Ê®í±å°â»: ã®âÿ¤èíà òóøåíàÿ
61 16.8 17
Ê®í±å°â»: ±âèíèíà òóøåíàÿ
62 14.9 32.2
Ê®í±å°â»:±êó¬á°èÿ àò«àíò., íàò.
63 16.4 21.4
Ê®í±å°â»:±òàâ°è¤à â ò/±®ó±å
65 14.8 2.3 7.3
Ê®í±å°â»:ꮬï®ò è§ ÿá«®ê
66 0.2 22.1
Ê®í±å°â»:ꮬï®ò è§ ±«èâ
67 0.3 21.9
Ë謮í»
68 0.9 0.1 3.0
Ëóê ï®°å©
69 2 6.5
Ëóê °åï·àò»©
70 1.4 9.1
Ìà©®íå§
71 2.8 67.0 2.6
Ìàêà°®íí»å 觤å«èÿ â/±
72 10.4 1.1 69.7
Ìàêà°®íí»å 觤å«èÿ 1±.
73 10.7 1.3 68.3
Ìàí¤à°èí»
74 0.8 0.3 8.1
Ìå«àí¦ ÿè·í»©
75 12.7 11.5 0.7
Ìà°ãà°èí “‘«àâÿí±êè©”
76 0.5 82.0 1.2
Ìà°ãà°èí “Ðà¤óãà”
77 0.3 75.0 0.9
Ìà°ãà°èí “‘®«íå·í»©”
78 0.3 72.0 0.9
Ìà°ãà°èí “‘«èâ®·í»©”
79 0.3 82.0 1.0
Ìà°ãà°èí “Ã®°®¤±ê®©”
80 0.3 75.0 0.5
Ì౫® ±«èâ.«þáèòå«ü±ê®å
81 0.7 78.0 1.0
Ì౫® ê°å±òüÿí±ê®å
82 0.8 72.5 1.3
Ì౫® ò®ï«åí®å
83 0.3 98.0 0.6
Ì౫® áóòå°á°®¤í®å
84 2.5 61.5 1.7
Ì౫® ﮤ±®«íå·í®å
85 99.9
Ìå¤ íàòó°à«üí»©
86 0.8 80.3
Ì®«®ê® ïà±òå°. 3.2%
87 2.8 3.2 4.7
Ì®«®ê® ïà±òå°. 2.5%
88 2.82 2.5 4.73
Ì®«®ê® ±ãóù. ±òå°è«è§.
89 7.0 8.3 9.5
Ì®«®ê® ±ãóù. ± ±àµà°®¬
90 7.2 8.5 56.0
82
1 2 3 4 5
‘âèíèíà ¦è°íàÿ
102 11.7 49.3
‘âèíèíà ¬ÿ±íàÿ
103 14.3 33.3
‘âèíèíà ®ê®°®·íàÿ
104 15.0 27.2
‘âèíèíà øå©í®-«®ïàò®·íàÿ
105 13.6 31.9
Áà°àíèíà 1 êàò.
106 15.6 16.3

<< . .

 9
( 11). . >>

Copyright Design by: Sunlight webdesign