LINEBURG


<< . .

 10
( 11). . >>

Áà°àíèíà 2 êàò.
107 19.8 9.6
Îãó°ö» ±âå¦èå
108 0.7 0.1 1.9
Îãó°ö» ±®«åí»å
109 0.8 0.1 1.6
Ïå°åö ±«à¤êè© ±âå¦è©
110 1.3 5.3
Ïåò°óøêà §å«åíü
111 3.7 0.4 8
Ïå·åíü ã®âÿ¦üÿ
112 17.9 3.7
Ïå·åíü ±âèíàÿ
113 18.8 3.8
Ïå·åíüå è§ ¬óêè 1 ±®°ò.
114 7.4 10.0 76.2
Ïå·åíüå §àòÿ¦í®å è§ ¬óêè 1 ±®°ò.
115 7.8 8.1 76.6
Ï®â褫® ÿá«®·í®å
116 0.4 65.3
Ï®¬è¤®°» ±âå¦èå
117 1.1 0.2 3.8
Ï®¬è¤®°» ±®«åí»å
118 1.1 0.1 1.6
Ï®¬è¤®°» ê®í±å°âè°®âàíí»å
119 0.5 2.3
Ï°ÿíèêè
120 4.8 2.8 77.7
Ïå«ü¬åíè ï/ô
121 12.7 16.8 25.2
Ïà±òà “Îêåàí”
122 13.6 4.2
Ðå¤è± ±âå¦è©
123 1.2 0.1 3.8
Ðå¤üêà ±âå¦àÿ
124 1.9 0.2 6.5
лáà ±âå¦àÿ êà°ï
125 16.0 5.3
лáà ±â/¬®° «å¤ÿíàÿ
126 17.7 2.2
лáà ±â/¬®° ¬èíòà©
127 15.9 0.9
лáà ±â/¬®° ®êóíü ¬®°±ê®©
128 18.2 3.3
лáà ±â/¬®° ±à©¤à
129 19.1 0.5
лáà ±â/¬®° ±êó¬á°èÿ
130 18.0 13.2
лáà ±â/¬®° ±òàâ°è¤à
131 18.5 4.5
лáà ±â/¬®° ò°å±êà
132 16 0.6
лáà ±â/¬®° µåê
133 16.6 2.2
‘å«ü¤ü àò«àíòè·å±êàÿ
134 17.0 8.5
‘à°¤å«üêè
135 10.3 17.2 1.7
‘®±è±êè ¬®«®·í»å
136 11.0 23.9 1.6
‘àµà°
137 99.86
‘âåê«à
138 1.5 0.1 9.1
‘å°¤öå ã®âÿ¦üå
139 16 3.5
‘«èâà ±âå¦àÿ
140 0.8 9.6
‘«èâà ±óøåíàÿ
141 2.3 58.4
‘«èâêè 10%
142 3.0 10.0 4
‘¬åòàíà 20%
143 2.8 20.0 3.2
‘¬åòàíà 25%
144 2.6 25.0 2.7
‘¬®°®¤èíà ê°à±íàÿ
145 0.6 0.2 7.3
‘¬®°®¤èíà ·å°íàÿ
146 1.0 0.2 7.3
‘®ê âèí®ã°à¤í»©
147 0.3 13.8
‘®ê ±«èâ®â»©
148 0.3 16.1
‘®ê ÿá«®·í»©
149 0.5 9.1
‘®ê ò®¬àòí»©
150 1.0 3.3
‘®ó± ò®¬àòí»©
151 2.5 21.8
83
1 2 3 4 5 6
Ì®«®ê® 2.6%
164 2.81 2.6 4.73 55
Áèô褮 êåôè° 2.5%
165 2.9 2.5 3.9 51
“òêè 1 êàò. ï®ò°.
166 15.8 38.0 418
“òêè 1 êàò. ï/ï
167 15.8 38.0 418
“òêè 2 êàò. ï®ò°.
168 17.2 24.2 296
“òêè 2 êàò. ï/ï
169 17.2 24.2 296
”à±®«ü
170 21 2 46.6 297
•«åá
171 6.6 1.2 40.2 203
—å±í®ê
172 6 5.2 46
Æè° ±âèí®©–øïèê
173 1.4 92.8 869
™àâå«ü ±âå¦è©
174 1.5 3 18
ßá«®êè ±âå¦èå
175 0.4 0.4 9.8 46
ßá«®êè ±óøåí»å
176 2.2 48 206
ß©ö® êó°èí®å
177 12.7 11.5 0.7 162
îâÿ¤èíà ﮫóôàá°èêàò
178 20.2 2.8 109
‘âèíèíà ﮫóôàá°èêàò
179 11.4 41.7 435
Êà°ò®ôå«ü ﮫóôàá°èêàò
180 2 0.4 16.3 79
Ì®°ê®âü ﮫóôàá°èêàò
181 1.3 0.1 7.2 36
‘âåê«à ¬à°èí®âàííàÿ
182 1.2 6.9 33
Êåôè° ¦è°í. 3.2%
183 2.8 3.2 4.1 58
‘«èâêè ¦è°í. 8%
184 3 8 4 103
‘®ê àïå«ü±èí®â»©
185 0.7 13.8 59
‘®ê à©â®â»©
186 0.4 13.2 56
‘®ê òêå¬à«å⻩
187 16 66
Ïå«ü¬åíè ¬ÿ±í»å
188 18.2 6.7 0.8 140
Ê®«áà±à ã®âÿ¦üÿ âà°åíàÿ
189 15 14.7 198
Ê®«áà±à ¤«ÿ §àâò°àêà
190 13 13.9 2.5 193
Ê®«áà±à «þáèòå«ü±êàÿ
191 12.2 28 310
Ê®«áà±à ¬®±ê®â±êàÿ
192 11.5 21.8 2 258
Ê®«áà±à ®ò¤å«üíàÿ
193 11 21 1.8 248
Ê®«áà±à “Ï°è¬à”
194 13 19.4 234
Ê®«áà±à “Þ¦íàÿ”
195 12.4 17.3 25 314
Ê®«áà±à ®¤å±±êàÿ ï/ê
196 14.8 38.1 415
Ê®ò«åò» ï/ô ( ¤®¬àø. )
197 10.4 18.7 9.1 254
Ê®ò«åò» ï/ô ( êèåâ±êèå )
198 8 25.6 10 312
Ê®ò«åò» ¬®±ê®â±êèå
199 10.4 13.6 10 210
’®¬àò-ïþ°å
200 3.6 11.8 63
Çåôè°
201 0.8 78.3 324
‚à°åíüå à©â®â®å
202 0.4 68.7 283
‚à°åíüå ¬àí¤à°èí®â®å
203 0.7 72.3 299
‚à°åíüå ·å°í®±¬®°®¤èí®â®å
204 0.6 68.2 282
î«óáèêà
205 1 7 33
—å°íèêà
206 1.1 0.6 8 43
—å°åøíÿ
207 1.1 0.4 10.6 52
Ê«óáíèêà
208 0.8 0.4 6.3 33
‚èøíÿ
209 0.8 0.5 10.3 50
Ðÿáèíà ·å°í®ï«®¤íàÿ
210 1.5 0.1 10.9 52
‘®ê àá°èê®±®â»©
211 0.7 6.9 31
‘®ê ±«èâ®â»©
212 0.8 11.3 50
‘®ê âèøíå⻩
213 0.7 10.2 45
‘®ê ê«óáíè·í»©
214 16 66
84
1 2 3 4 5 6
‘®ê áå°å§®â®-ê«þêâåíí»©
226 13 53
‘è°®ï ÿá«®·í»©
227 63.5 260
‘è°®ï ·å°í®ï«®¤í®°ÿáèí®â»©
228 63.7 261
‘è°®ï ¬àí¤à°èí®â»©
229 61 250
‘è°®ï «è¬®íí»©
230 60.9 250
‘è°®ï ê«óáíè·í»©
231 62.6 257
‘è°®ï ã°óøå⻩
232 60.8 249
‘è°®ï àïå«ü±èí®â»©
233 61.2 251
˜èï®âíèê ±óµ®©
234 3.4 21.5 102
Ìà«èíà ±âå¦àÿ
235 0.8 0.3 8.3 40
Ê«þêâà ±âå¦àÿ
236 0.5 3.8 18
Ê°»¦®âíèê ±âå¦è©
237 0.7 0.2 9.1 42
Êàïó±òà öâåòíàÿ
238 2.5 0.3 4.5 31
‘å«ü¤å°å© ±âå¦è©
239 2 8
Ïå·åíüå ±àµà°í®å è§ ¬óêè â/±
240 7.5 11.8 74.4 446
Èê°à è§ êàáà·ê®â
241 2 9 8.54 127
Áàíàí»
242 1.5 0.1 21.0 93
—à© ã°ó§èí±êè©
243 0
Ê®¬ï®ò è§ âèí®ã°à¤à
244 0.5 19.7 83
Ê®íôåò» ã°è«üÿ¦
245 6.4 34.6 49.9 553
‘»°êè ã«à§è°®âàíí»å
246 8.5 26 32 408
‘¬åòàíà 30%
247 2.6 30 2.8 301
‘«èâêè 35%
248 2.5 35.0 3 348
Ì®«®ê® ±óµ®å öå«üí®å
249 26.0 25.0 37.5 493
–åâèòà (±óµ®© âèòà¬èíè§. íàïèò®ê)
250 94.4 387
‘®ÿ / á®á»
251 34.9 17.3 9.2 342
˜èï®âíèê®â»© ±®ê
252 0.1 17.6 73
Ì®«®ê® ïà±òå°. 1.5%
253 2.85 1.5 4.78 45
‘®ê ã°àíàò®â»©
254 0.3 14.5 61
‘®ê «è¬®íí»©
255 0.6 2.5 13
Ì®«®ê® ±óµ®å ®á姦è°åíí®å
256 37.9 1 49.3 367
Ê®¬ï®ò è§ ¬àí¤à°èí®â
257 0.1 18.1 75
Çàâò°àê òó°è±òà /±âèíèíà/
258 16.9 15.4 213
Êàáà·êè
259 0.6 0.3 4.9 25
Êà°à¬å«ü ± ô°óêò-ÿ㮤í. íà·èíꮩ
260 0.1 0.1 92.1 379
Íàïèò®ê ÿá«®·í®-âèí®ã°à¤í»©
261 0.4 12.8 54
Íàïèò®ê ÿá«®·í®-àá°èê®±®â»©
262 0.2 14.7 61
Íàïèò®ê ÿá«®·í®-¬®°ê®âí»©
263 0.3 15.9 66
„»íÿ ±âå¦àÿ
264 0.6 9.1 40
ðàíàò ±âå¦è©
265 0.9 11.2 50
Ê®í±å°â»:±à°¤èíà àò«àíò. ⠬౫å
266 17.9 19.7 257
ðèá» øà¬ïèíü®í» ±âå¦èå
267 4.3 1.0 0.1 27
Ê®í±å°â»: ±®«ÿíêà ®â®ùíàÿ è§
268 3.3 10.5 6.6 138
êâàø. êàïó±ò»
Ê®í±å°â»:”Ìà«»ø” ïþ°å®á°.
269 13.4 6.3 2.9 125
(¬ÿ±íàÿ)
Ê®í±å°â»: ±à«àò è§ ±âåê«»
270 1.3 1.6 9.3 58
Ïå°±èêè ±âå¦èå
271 14 9 167
•ó°¬à ±âå¦àÿ
272 0.5 13.2 56
À°àµè± (ÿ¤°®)
273 29.2 50.2 10.8 631
Ϋèâêè ê®í±.
274 1.5 15.3 5.0 169
85
1 2 3 4 5 6
Ïþ°å è§ ÿá«®ê è ·å°í®© ±¬®°®¤èí»
286 0.4 12.9 55
Ê®«áà±à ®§å°±êàÿ
287 16.9 38.0 423
Ê®í±å°â» “‘êó¬á°èÿ ± ¬à±«®¬”
288 13.1 25.1 287
(¤«ÿ ïèöö»)
‘¬åòàíà 15% ¦è°í®±òè
289 2.9 15.0 2.9 163
лáà ±®«åíàÿ êåòà (ôå«å)
290 24.3 9.6 189
‘»° «èò®â±êè©
291 29 15 20 340
Ю¦®ê ê ·àþ
292 8.4 5.6 56.1 317
Êàêà® ±® ±ãóùåíí»¬è ±«èâêà¬è è
293 8.2 15.5 48.3 376
±àµà°®¬
Êåôè° 2% ¦è°í®±òè
294 3.0 2.0 3.94 47
‘»° 㮫«àí¤±êè© ê°óã«»©
295 23.7 30.5 381
Ê®«áà±à ±»°®ê®ï·åíàÿ ¬®±ê®â±êàÿ
296 24.8 41.5 488
Ê®«áà±à ±»°®ê®ï·åíàÿ ±å°âå«àò
297 24.0 40.5 475
Àíàíà±
298 0.4 0.2 11.5 51
‘®å⻩ ê®íöåíò°àò
299 49.6 2 3.09 235
‘»°êè òâ®°®¦í»å,8%
300 12 8 15 185
‘»° ê®±ò°®¬±ê®©
301 25.2 26.3 348
Ϋèâêè
302 1.8 16.3 5.2 180
Íàïèò®ê ê®íö. “’èï±è”
303 95.5 392
Ðàãó ®â®ùí®å
304 2.6 8.0 13.3 140
Ì®«®ê® ïà±òå°. 4%
305 2.79 4.0 4.69 68
‘®±è±êè “Áå«ê®â»å”
306 14.5 17.0 2.5 228
’â®°®ã “„®¬àøíè©” 4 %
307 16 4 1 107
’â®°®ã “„®¬àøíè© ” íå¦è°í»©
308 18 1 78
Êóêó°ó§à ê®í±å°âè°. öå«»¬è §å°-
309 2.2 0.4 11.2 59
íà¬è
‘«èâêè ±ãóùåíí»å ± ±àµà°®¬
310 8.0 19.0 47.3 403
лáà “À°ãåíòèíà” ±âå¦å¬®°®¦.
311 17.6 2.0 91
Ê®í±å°â»: ”˜ï°®ò» ⠬౫å”
312 17.4 32.4 0.4 374
Áó«êà “‘¤®áà ®á»êí®âåííàÿ”
313 8.0 5.3 53.7 302
Ì®«®êà ïà±òå°. 3.5%
314 2.79 3.5 4.69 63
лáà ±â/¬®°. êà¬áà«à
315 15.7 3.0 92
Èí¤å©êà 1 êàò. ï®ò°.
316 19.5 22.0 285
Èí¤å©êà 2 êàò. ï®ò°.
317 21.6 12.0 0.8 203
É®ãó°ò ±«à¤êè© 1.5%
318 5.0 1.5 8.5 69
‘®ê ïå°±èê®â»© 7%
319 7 29
лáà «óôà°ü ®êåàíè·å±êè©
320 19.7 3.4 112
Ê®íöåíò°àò: ±óï âå°¬èøå«å⻩ ±
321 11.8 13.6 53.6 395
®â®ùà¬è
î°®øåê §å«åí»© (±ò°ó·ê®â»©)
322 5.0 0.2 12.8 75
Ìà©®íå§ “Áå«®°ó±. ¤å«èêàòå±í»©”
323 50 465
Êåôè° “α®á»©” 1%
324 4.3 1.0 5.3 49
Æå«å ï«®¤®â®-ÿ㮤í®å
325 0.6 14.2 61
Ìà©®íå§ “Áå«®â妱êè©”
326 2.3 42.5 5.3 426
Ïó¤èíã à°®¬àòè§è°®âàíí»©
327 1.2 3.5 16.2 104
лáà ¬®°®¦åíàÿ ïå«à¬è¤à ®êåàí.
328 22.4 14.2 224

<< . .

 10
( 11). . >>

Copyright Design by: Sunlight webdesign