LINEBURG


страница 1
(всего 6)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

ОДАХ Інститут
Низькотемпературної
ТехнікиГ. К. Мнацаканов


ОСНОВИ
ПРОЕКТУВАННЯ
ХОЛОДИЛЬНИКІВ

Навчальний посібник


Одеса - 2004
Навчальний посібник розроблений для студентів
спеціальності «Холодильні машини й установки»

Автор:
к. т. н., доц. Мнацаканов Георгій Костянтинович


Навчальний посібник розглянутий на засіданні кафедри
холодильних установок Інституту низькотемпературної
техніки ОДАХ ____ . _________ 2004 р., протокол № ___

Зав. кафедрою
холодильних установок проф. Ларьяновский С. Ю.

Навчальний посібник затверджений методичною комісією
Інституту низькотемпературної техніки

Голова методкомиссии проф. Морозюк Т. В.


Комп'ютерну верстку виконав Мнацаканов Г.К.
м. Одеса, видавничий відділ ОДАХ.
Підписано до друку ____ . _________ 2004 р. Обсяг: 4,4 др. л.Копіювання дійсного матеріалу на будь-які носії інформації заборонено!
.
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ...………………………………………………......…...........5
ВИБІР ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І РОЗМІРІВ
ХОЛОДИЛЬНИКА…………………………………………………......6
1.1. Загальні положення……………………… …………………….....6
1.2. Вибір будівельної конструкції холодильника ...……………..........8
. Визначення основних розмірів охолоджуваних приміщень ........13
. Визначення товщини теплоізоляційного матеріалу ...……..........18
. Визначення товщини пароізоляційного матеріалу................……23
2. РОЗРАХУНОК ТЕПЛОПРИПЛИВІВ …………………………….…27
2.1. Мета розрахунку і його особливості. Основні теплоприпливи ...27
2.2. Розрахунок теплоприпливів через огородження .......……..…......29
2.2.1. Теплоприплив від різниці температур ззовні й усередині ......29
2.2.2. Теплоприплив від сонячного випромінювання ...………........34
2.2.3. Теплоприплив через підлогу, розташовану на ґрунті ...……..37
2.3. Розрахунок теплоприпливів від вантажів при їх холодильній
обробці .……………………………………………..............…........40
2.4. Розрахунок теплоприпливів із зовнішнім повітрям при
вентиляції охолоджуваних приміщень ...……........................……44
2.5. Розрахунок експлуатаційних теплоприпливів від різних
джерел ...…...................................................................................… 45
2.5.1. Теплоприплив від електричного освітлення ...…………..…46
2.5.2. Теплоприплив від електричних двигунів ......………………47
2.5.3. Теплоприплив від працюючих людей ...……………………48
2.5.4. Теплоприплив при відкриванні дверей..........………...............49
2.6. Розрахунок теплоприпливів від подиху плодів і овочів ...............51

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ І ДОБІР
ХОЛОДИЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ...………………………….54
3.1. Розрахункове теплове навантаження охолодних приладів...…….54
3.2. Розрахункове теплове навантаження компресорів ...………..........55
3.3. Розрахунок теплових навантажень за укрупненими
показниками........................................................................................59
3.4. Добір холодильного устаткування ...................……………............60
3.5. Особливості розрахунку теплового навантаження і добіру
устаткування холодильних установок з акумуляцією холоду.…..65
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...…......………………...70ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Основи проектування холодильників» призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю «Холодильні машини й установки», що вивчають дисципліну «Холодильна техніка і технологія».
Навчальний посібник розроблений з метою допомоги студентам при вивченні ними відповідного розділу лекційного курсу і виконанні розрахунково-графічного завдання.
В першому розділі наведено основні фактори, що впливають на створення промислових і комерційних холодильників. Показано достоїнства і недоліки одноповерхових холодильників, що одержали широке розповсюдження в останні десятиліття. Дано аналітичні залежності для визначення основних будівельних розмірів і місткості холодильних камер, розрахунку теплової ізоляції, а також пароізоляції їхніх огороджень.
В другому і третьому розділах наведені залежності для розрахунку теплоприпливів, описані методи, що дозволяють визначити теплове навантаження устаткування холодильних камер і машинних відділень холодильників різного призначення. Викладено особливості розрахунку теплового навантаження і добору устаткування холодильних установок з акумуляцією холоду.
Навчальний посібник містить сучасну довідкову інформацію, а також ряд аналітичних залежностей, отриманих автором, що дозволяють уточнити і спростити проектні розрахунки. Тому воно може бути використане при виконанні курсового і дипломного проектів, а також при реальному проектуванні холодильників.


1. ВИБІР ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І РОЗМІРІВ ХОЛОДИЛЬНИКА


1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Холодильники – складні господарства. Проектуванням їх займаються організації, що мають Державну ліцензію на цей вид діяльності.
Перед початком проектування холодильного підприємства виконують техніко-економічне обґрунтування його створення (бізнес-план), після обговорення і затвердження якого приступають до проектних робіт.
Великі, або унікальні об'єкти проектують у 3 етапи:
1 – ескізний проект,
2 – технічний проект,
3 – робочий проект.
В інших випадках 1й і 2й етапи звичайно сполучають.
Проектування виконують не тільки холодильщики. Узгоджено з ними працюють фахівці з будівельній справі, водопостачанню, теплопостачанню, вентиляції, каналізації, електротехніці, автоматиці, економіці, екології й ін.
Робочий проект холодильного підприємства звичайно включає наступні розділи:
· архітектурно-будівельний;
· холодильно-технологічний;
· санітарно-технічний;
· електротехнічний;
· автоматизації.
Кожен розділ складається з розрахунково-пояснювальної записки і робочих креслень. Крім цього робочий проект включає комплект кошторисів витрат на виробництво усіх видів робіт і замовлені відомості для покупки устаткування і матеріалів.
На всіх етапах проектування (і передпроектных робіт) потрібно враховувати наступні фактори, що впливають на створення холодильника:
· асортимент оброблюваних і збережених продуктів, їх
кількість і упакування;
· прийняту технологію холодильної обробки і збереження
продуктів;
· прийняті способи виконання вантажно-розвантажувальних,
транспортних і складських робіт на холодильнику;
· клімат і рельєф району будівництва;
· наявність зовнішніх під'їзних колій;
· умови подачі і вартість електроенергії і води;
· рівень будівельної техніки і кваліфікації будівельників у
районі створення холодильника;
· тип і вартість будівельних і ізоляційних матеріалів,
холодильного устаткування, автоматики й ін.;
· зарплату будівельників;
· термін амортизації холодильника;
· сейсмічні вимоги;
· величину господарського району обслуговування, наявність у
ньому холодильних підприємств, холодильного транспорту;
· умови роботи і зарплату персоналу холодильника;
· охорону праці, санітарію, протипожежний захист і т.п.;
· загальні перспективи розвитку (темпи морального зносу
устаткування, стан науково-технічних досліджень і ін.).

1. 2. ВИБІР БУДІВЕЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИКА

Яким буде холодильник, одноповерховим або багатоповерховим? Ось одне з перших питань, на які потрібно відповісти при проектуванні.
Багатоповерхові холодильники характеризуються дорогими і складними будівельно-ізоляційними конструкціями, називаними етажерочними.
Одноповерхові холодильники простіше і дешевше. Для їхнього спорудження часто використовують швидкоспоруджувальні ізоляційні конструкції з «сендвич-панелей». Опис будівельно-ізоляційних конструкцій одноповерхових і багатоповерхових холодильників дано в [2 ? 5].
Головним достоїнством багатоповерхових холодильників є мале відношення площі зовнішніх огороджень охолоджуваного будинку до його обсягу і, отже, зменшені зовнішні теплоприпливи в охолоджувані приміщення.
Чим більше місткість холодильника, тим важливіше це достоїнство. Тому великі холодильники (місткістю більш 5000 т.) будують у багатоповерховому виконанні, незважаючи на великі витрати будівельних матеріалів, робочої сили і тривалий термін їхнього зведення.
Мінімальні зовнішні теплоприпливи характерні для підземних холодильників. Однак їх будують тільки на основі використання наявних підземних виробітків і порожнеч, тому що земляні роботи досить дорогі.
Холодильники малої місткості (не більш 500 т.) будують в одноповерховому виконанні.
Задачу вибору поверховості холодильника середньої місткості (від 500 до 5000 т.) можна вирішити з урахуванням достоїнств і недоліків одноповерхових холодильників у порівнянні з багатоповерховими.
Достоїнства одноповерхових холодильників, зв'язані з їхньою будівельною конструкцією:
· більш проста будівельна конструкція, тому що каркас
холодильника несе навантаження лише від даху, охолоджуючих
приладів, вітру, снігу;
· менші вимоги до міцності ґрунту;
· менша витрата будівельних матеріалів;
· придатність способу полегшеного будівництва з використанням
«сендвич-панелей»;
· більш короткий термін будівництва;
· менша вартість будівництва;
· великі можливості у виборі форми плану будівлі;
· можливість утворення замкнутого теплозахисту без «теплових
містків».
Достоїнства одноповерхових холодильників, зв'язані зі зручністю механізації вантажних робіт:
· шляхи внутрішніх перевезень продуктів – тільки по
горизонталі; це дозволяє цілком механізувати вантажно-
розвантажувальні і транспортні роботи усередині холодильника;
· великі довжини вантажних платформ дозволяють прискорити
зовнішні вантажні роботи;
· можливість будівництва великих камер (шириною до 36 м.),
вільних від колон; це дозволяє полегшити і прискорити
вантажні роботи усередині камер;
· можливість максимального скорочення внутрішніх шляхів
перевезень [наприклад, камери перевалочних холодильників
можуть мати безпосередні виходи на охолоджувані
залізничні й автомобільні платформи];
· менші експлуатаційні витрати.
Недоліки одноповерхових холодильників у порівнянні з багатоповерховими:
· велика займана площа земельної ділянки;
· підвищена витрата теплоізоляційних матеріалів, тому що
в одноповерхових холодильників більше відношення площі
зовнішніх огороджень до внутрішнього об'єму охолоджуваних
приміщень;
· підвищені зовнішні теплоприпливи пояснюються великою
площею покриття, що опромінюється сонцем, а також
необхідністю обігрівання ґрунту під охолоджуваними
приміщеннями з негативними температурами повітря;
· більш довгі системи трубопроводів наводять не тільки до
збільшення капіталовкладень, але і до підвищених
експлуатаційних витрат [наприклад, довгі усмоктувальні
трубопроводи охолодних приладів низькотемпературних камер
є причиною того, що тиск усмоктування компресорів
виявляється нижче тиску кипіння холодильного агента в
камерних батареях і повітроохолоджувачах];
· великі витрати на створення системи захисту від промерзання
ґрунту під холодильником;
· непривабливий зовнішній вигляд обмежує будівництво
одноповерхових холодильників у районах міської забудови.
Компромісним рішенням є двоповерхові холодильники, що називають також одноповерховими з підвалом. Ці холодильники доцільно споруджувати на положистих схилах місцевості так, щоб кожен поверх мав власну вантажну платформу. Це дозволяє уникнути міжповерхових переміщень складованих вантажів.
Двоповерхові холодильники мають наступні достоїнства в порівнянні з одноповерховими:
· значно менша площа забудови;
· менша потреба в теплоізоляційних матеріалах;
· зменшені зовнішні теплоприпливи;
· менша довжина трубопроводів;
· зручна боротьба з промерзанням ґрунту, тому що на нижньому
поверсі споруджують камери схову охолоджених продуктів.
Експлуатація холодильних камер з негативною температурою повітря може привести до замерзання ґрунту, розташованого під ними. Волога, що знаходиться в ґрунті, а також та, що дифундує ззовні в зону низьких температур, замерзає і спучує ґрунт. При цьому підлоги в камерах схову стають нерівними, а замерзання вологи в ґрунті під фундаментом холодильника приводить до тріщин у стінах аж до їхнього руйнування.
Існують наступні методи запобігання промерзання ґрунту під низькотемпературними камерами:
· запобігання контакту підлоги камери з ґрунтом, який
деформирується морозом, шляхом засипання товстого шару
непучиністих матеріалів (гравій, щебінь, шлак), або устрій
підлог холодильника на стовпчиках висотою близько 1 м.;
· устрій підвалів з розташованими в них камерами схову
охолоджених продуктів;
· устрій «шанцевих підлог», тобто підігрів ґрунту зовнішнім
повітрям, що циркулює в асбоцементних трубах,
покладених нижче ізоляційного шару в бетонну підготовку
підлог; у холодний час року повітря підігрівають до (10...12) °С
перед подачею його в труби;
· підігрів ґрунту за допомогою електричних нагрівачів,
виготовлених з арматурного заліза, покладених у бетонну
підготовку підлог; температура в зоні обігріву автоматично
підтримується на рівні (1...3) °С;
· підігрів ґрунту рідиною, що протікає в системі
трубопроводів, покладених нижче ізоляційного шару підлог камер;
при цьому температура в зоні обігріву підтримується на рівні
(2...6) °С; для зменшення енерговитрат рідину нагрівають у
спеціальному теплообміннику за рахунок переохолодження
рідкого холодильного агента перед дроселюванням;
· підігрів ґрунту за принципом «теплової труби»; при цьому
холодильний агент, що циркулює в автономному контурі
теплової труби, конденсується усередині труб, покладених у
бетонну підготовку підлог, а потім випаровується в
спеціальному теплообміннику холодильної установки за рахунок
переохолодження основного потоку рідкого холодильного агента
перед дроселюванням; температура в зоні обігріву підтримується
на рівні (1...3) °С шляхом регулювання витрати основного
потоку рідкого холодильного агента через теплообмінник.

1. 3. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗМІРІВ ОХОЛОДЖУВАНИХ ПРИМІЩЕНЬ ХОЛОДИЛЬНИКІВ

До визначення основних розмірів приміщень холодильника приступають після того, як у результаті техніко-економічних розрахунків або іншим шляхом отримані дані про масу усіх видів продуктів, що підлягають одноразовому збереженню.
Розрахунок розмірів камер схову виконують по кожному виду збережених продуктів за наступною схемою.
Вантажний обсяг камери (тобто обсяг, зайнятий вантажем)
(1)
де G – маса збереженого продукту, т.;
gv – норма завантаження одиниці вантажного обсягу, т ¤ м3.
Розмір gv різний для різних продуктів і перебуває в межах (0,2...0,8) т ¤ м3.
Значення gv для найбільш розповсюджених продуктів приведені в таблиці 1.

Вантажна площа камери (тобто площа підлоги, зайнята вантажем)
(2)
де hгр – висота складування продукту.
При виборі hгр варто враховувати:
· прийняту будівельну висоту камери;
· прийняті камерні охолодні прилади, а також системи
повітророзподілу;
· необхідні мінімальні технологічні відступи по висоті
(0,2 м.) від стелі, батарей, повітроводів; при безканальному
повітророзподілу найменший відступ від стелі дорівнює 1 м.;
· розміри тари;
· міцність тари;
· діючих правил техніки безпеки;
· припустиме навантаження на 1 м2 підлоги [g], яке дорівнює
(2...2,5) т ¤ м2 для сучасних багатоповерхових і 4 т ¤ м2 для
одноповерхових холодильників.
Необхідно, щоб gv ? hгр < [g].
3. Будівельна площа камери включає вантажну площу, а також ділянки підлоги камери, не зайняті вантажем. До них відносять:
· необхідні мінімальні технологічні відступи від стін і
пристінних охолодних приладів (0,3 м.);
· мінімальні проходи для огляду збережених продуктів (0,8 м.);
· проходи для проведення вантажних робіт вручну (1,2 м.);
· проїзди для штабелеукладачів, якщо передбачено механізацію
вантажних робіт (2,2 м.);
· вільні площадки біля дверей ((5...6) м2).
Спочатку будівельну площу камери визначають приблизно
(3)
де b - коефіцієнт використання будівельної площі камери,
залежний від величини Fгр. Для малих камер (Fгр< 50 м2)
b = 0,7, для середніх (Fгр= (50…300) м2) b = 0,75...0,8;
для великих камер (Fгр>300 м2) b = 0,85.
Для вантажів, що знаходяться на підвісних шляхах
(4)

Таблиця 1. Норми завантаження вантажного обсягу камер холодильників

Продукти
Упакування
gv, т/м3
Яловичина, заморожена в четвертинах
Яловичина, заморожена в напівтушах
Баранина заморожена
Свинина заморожена
М'ясо і субпродукти в блоках
Птах заморожений
Ковбасні вироби
Риба заморожена
Олія вершкова
Жири тваринні, маргарин
Сири
Яйця
Яєчний меланж
Молоко згущене
Консерви
Морозиво (на стелажах)
Яблука і груші
Цибуля ріпчаста
Морква
Цитрусові
Банани
Картопля
Картопля
без упакування
-- // --
-- // --
-- // --
шухляди, коробки
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
мішки
без упакування
400
300
280
450
600
380
300…400
400…550
700
650
400…500
240…320
550…700
470
600…650
230
340…360
340…380
320…360
320…400
250
400
700


де g – норма навантаження на 1 м2 будівельній площі камери;
для м'яса g = (0,2...0,25) т ¤ м2 .
Для камер холодильної обробки продуктів
(5)
де G? - продуктивність камери, т ¤ добу;
t - час циклу холодильної обробки продукту (із завантаженням
і вивантаженням камери), годин.
4. Після обчислення будівельних площ камер для усіх видів
продуктів, що не допускають спільного збереження, приблизно визначаємо будівельну площу всього холодного контуру
(6)
де hх – коефіцієнт використання будівельної площі
холодильника. Для холодильників малої місткості
hх = 0,7...0,75; для середніх - hх = 0,75...0,85,
для великих холодильників hх = 0,85...0,9.
Якщо холодильники будують індустріальним методом, то дійсна сумарна будівельна площа холодного контуру (Fхол) повинна бути пропорційна цілому числу будівельних прямокутників.
Площа будівельного прямокутника (Fбп) визначається прийнятим кроком колон. Наприклад, при кроці колон 6?6 м., Fбп = 36 м2.

страница 1
(всего 6)

ОГЛАВЛЕНИЕ

След. стр. >>

Copyright © Design by: Sunlight webdesign