LINEBURG


<< . .

 9
( 17). . >>

¬®¦åò â»á°àòü âà°èàíò ï®ãàøåíèÿ áå§ ê®íâå°±èè
• „å°¦àòå«è ﮫó·àþò òåêóùè© ¤®µ®¤ ï«þ± ⮧¬®¦í®±òü ﮫó·èòü
¤®ï®«íèòå«üí»© ¤®µ®¤ ï°è °®±òå ±ò®è¬®±òè àêöè©
• ‚®§¬®¦í®±òü ê®íâå°±èè ¤å«àåò ®á«èãàöèè ᮫åå öåíí»¬è, ·ò® ﮧ⮫ÿåò
ý¬èòåíòó ï«àòèòü ¬åíüøóþ ï°®öåíòíóþ ±òàâêó (è«è ï°®¤àâàòü èµ ±
᮫üøå© ï°å¬èå© è«è ¬åíüøå© ±êè¤ê®©), ·å¬ â ±«ó·àå ± ®á»·í»¬è
®á«èãàöèÿ¬è
• ‚ ®ò«è·èå ®ò ¤èâè¤åí¤®â, â»ï«àò» ï® êóï®íଠêàê ï°àâè«® íå
ó·èò»âàþò±ÿ â ±®±òàâå í૮㮮á«àãà嬮㮠¤®µ®¤à
• Íå±ê®«üê® °®±±è©±êèµ ï°å¤ï°èÿòè© â íà±ò®ÿùåå â°å¬ÿ °à±±¬àò°èâàþò
¤àíí»© âà°èàíò

ofcf4r/26
Ëè§èíã ï°å¤±òàâ«ÿåò ±®á®© °åà«üíóþ à«üòå°íàòèâó ï®êóïêå

 
  íå®áµ. °à§¬å° íå®áµ. ±ïåöèô. «åãê®±òü áó¤óù.
±ó¬¬à ꮬïàíèè °è±ê ê®íò°®«ü èíô®°¬. ®ò°à±«è ®á°àù. ôèíàí±è°.±ò®è¬®±òü
 
íè§êè© íè§êè© ¤à íè§êè©
Ëè§èíã
 
• Ëè§èíã ÿâ«ÿåò±ÿ ±®ã«àøåíèå¬, ®ï°å¤å«ÿþùè¬ ó±«®âèÿ, ï® ê®ò®°»¬
â«à¤å«åö è¬óùå±òâà, à°åí¤®¤àòå«ü, ïå°å¤àåò à°åí¤àò®°ó ï°àâ®
ﮫü§®âàòü±ÿ è¬óùå±ò⮬
• Ï°å¤ï°èÿòèÿ ¬®ãóò á°àòü â «è§èí㠧嬫þ, §¤àíèÿ è ï®·òè «þᮩ âè¤
®á®°ó¤®âàíèÿ
• Íåê®ò®°»å ±«ó·àè «è§èíãà ï°å¤±òàâ«ÿþò ±®á®© ï°®±ò»å ¤®ã®â®°à à°åí¤»
(“®ïå°àòèâí»© «è§èíã”), â ò® â°å¬ÿ êàê ¤°óãèå ±è«üí® íàﮬèíàþò
ï®êóïêó è¬óùå±òâà §à ±·åò §àå¬í»µ ±°å¤±òâ (“ôèíàí±®â»© «è§èíã”)
• Á«à㮤à°ÿ íåê®ò®°»¬ ﮫ®¦åíèÿ¬ íà«®ã®â®ã® §àê®í®¤àòå«ü±òâà «è§èíã
¬®¦åò ÿâ«ÿòü±ÿ ýê®í®¬è·å±êè â»ã®¤í»¬ âà°èàíò®¬ êàê ¤«ÿ à°åí¤àò®°à,
òàê è ¤«ÿ à°åí¤®¤àòå«ÿ, è è±ï®«ü§óåò±ÿ íåê®ò®°»¬è à°åí¤àò®°à¬è
í屬®ò°ÿ íà ò®, ·ò® ®íè °à±ï®«àãàþò ±°å¤±òâà¬è ¤«ÿ ï®êóïêè â§ÿò»µ â
«è§èíã àêòèâ®â
ofcf4r/27
Ï°åè¬óùå±òâà «è§èíãà
  Ï°åè¬óùå±òâà ¤«ÿ à°åí¤®¤àòå«ÿ:
  Ï°åè¬óùå±òâà ¤«ÿ à°åí¤àò®°à:
• Ï®§â®«ÿåò è§áå¦àòü °è±êà
±®á±òâåíí®±òè - âê«þ·àÿ ±«ó·à©í»å • “âå«è·åíèå ®áúå¬à ¤è«å° ¬®ãóò
ï°®¤à¦ -
ï°®è§â®¤èòå«ü è«è
óá»òêè, 觬åíåíèå ýê®í®¬è·å±ê®©
§íà·èòå«üí® ï®â»±èòü ®áúå¬
±èòóàöèè, ôè§è·å±êè© è§í®± è
±â®èµ ï°®¤à¦, ï°å¤«àãàÿ
¬®°à«üí®å ±òà°åíèå - ýò® ¤å«àåò
«è§èíã®â®å ôèíàí±è°®âàíèå ï®òåíöèà«üí»¬ §àê৷èêà¬
ï®ïó«ÿ°í»¬ ¤«ÿ (ê®ò®°»å íå ¬®ãóò ±åáå
â»±®ê®òåµí®«®ãè·í»µ àêòèâ®â, òàêèµ ï®§â®«èòü êóïèòü) âà°èàíò,
êàê ꮬïüþòå°» è ¬å¤èöèí±ê®å ï°å¤ó±¬àò°èâàþùè© «è§èíã åã®
®á®°ó¤®âàíèå ï°®¤óêöèè
• À°åí¤àò®° ¬®¦åò ±ê®®°¤èíè°®âàòü
â»ï«àò» è ï®±òóï«åíèÿ ¤åíå¦í»µ • Íà«®ã®â»å â»ã®¤» - â
±°å¤±òâ, ·ò® ï°èâå¤åò ê ±íè¦åíèþ ¤®ã®â®°àµ «è§èíãà ¬®¦åò
ï®ò°åáí®±òå© â ôèíàí±è°®âàíèè; óê৻âàòü±ÿ, êò® ﮫü§óåò±ÿ
«è§èíã®â»å ï«àòå¦è ¬®ãóò á»òü â»ã®¤à¬è/íå±åò ®áÿ§àòå«ü±òâà
®°ãàí觮âàí» òàêè¬ ®á°à§®¬, ·ò®á»
±®âïà¤àòü ± ¤åíå¦í»¬ ï®ò®ê®¬ • Ï®±ò®ÿíí»å ¤å«®â»å ®òí®øåíèÿ
à°åí¤àò®°à - ¬åíüøå ±å㮤íÿ, ± à°åí¤àò®°®¬
᮫üøå §àâò°à è íà®á®°®ò
• Ëè§èíã®â»å ï«àòå¦è íå âê«þ·àþò±ÿ • ‘®µ°àíÿåò±ÿ ®±òàò®·íàÿ
±ò®è¬®±òü - à°åí¤®¤àòå«ü
â í૮㮮á«àãàå¬óþ áà§ó ï°è óï«àòå
íà«®ãà íà ï°èừü è è¬óùå±òâ® ¬®¦åò ïå°å¤àòü àêòèâ» â «è§èíã
• Ìí®ãèå §àïà¤í»å ï®±òàâùèêè ¤°ó㮬ó à°åí¤àò®°ó è«è
®á®°ó¤®âàíèÿ ®·åíü µ®òÿò ⻩òè íà ï°®¤àòü è¬óùå±òâ®, è ﮫó·èòü
°®±±è©±êè© °»í®ê è ¬®ãóò íå¬å¤«åííóþ ï°èừü
ï°å¤«®¦èòü ®·åíü ï°èâ«åêàòå«üí»å
󱫮âèÿ
ofcf4r/28
Ê®íò°àêòí»å 󱫮âèÿ «è§èíãà

  Íè¦å ï°èâå¤åí» íàè᮫åå âà¦í»å 󱫮âèÿ:
• Ï®«®¦åíèå ® °à±ò®°¦åíèè - 󱫮âèÿ è øò°àôí»å ±àíêöèè, íà«àãà嬻å
íà à°åí¤àò®°à ï°è °à±ò®°¦åíèè è¬ ¤®ã®â®°à «è§èíãà. ’å°¬èí
“íå°à±ò®°ãà嬻©” ®òí®±èò±ÿ ê òå¬ ¤®ã®â®°à¬ «è§èíãà, ·üè 󱫮âèÿ
°à±ò®°¦åíèÿ è ï°å¤ó±¬àò°èâà嬻å øò°àôí»å ±àíêöèè íà±ò®«üê®
¤®°®ã®±ò®ÿùè, ·ò® ®íè â°ÿ¤«è áó¤óò °à±ò®°ãíóò»
• ‘°®ê «è§èíãà - ïå°è®¤ â°å¬åíè ± íà·à«à è ¤® ®ê®í·àíèÿ «è§èíãà.
Îê®í·àíèå ±°®êà «è§èíãà ®§íà·àåò ®ê®í·àíèå ó±òàí®â«åíí®ã®
íå°à±ò®°ãà嬮㮠ïå°è®¤à «è§èíãà ï«þ± «þá»å ïå°è®¤», íà ê®ò®°»å
°à±ï°®±ò°àíÿþò±ÿ ï°èâ«åêàòå«üí»å ®ïöè®í» ⮧®áí®â«åíèÿ «è§èíãà,
ï°è§âàíí»å ®ï°å¤å«åíí® óê৻âàòü íà ⮧®áí®â«åíèå «è§èíãà
• Îïöè®í íà ï®êóïêó - ï°àâ® à°åí¤àò®°à ï°è®á°å±òè â§ÿò®å â «è§èíã
®á®°ó¤®âàíèå â êàꮩ-«èá® ¬®¬åíò â áó¤óùå¬. Ì®¦åò óê৻âàòü±ÿ
®ï°å¤å«åííàÿ ï®êóïíàÿ öåíà è«è êàê®å-«èá® ®òí®øåíèå ê ±ï°àâ夫è⮩
°»í®·í®© ±ò®è¬®±òè è¬óùå±òâà íà ¬®¬åíò °åà«è§àöèè ®ïöè®íà
• αòàò®·íàÿ ±ò®è¬®±òü - ï® íåê®ò®°»¬ ±®ã«àøåíèÿ¬ ® «è§èíãå ò°åáóåò±ÿ,
·ò®á» à°åí¤àò®° è«è óêà§àííàÿ ò°åòüÿ ±ò®°®íà ãà°àíòè°®âà«à
¬èíè¬à«üíóþ ®±òàò®·íóþ ±ò®è¬®±òü. …±«è °»í®·íàÿ ±ò®è¬®±òü íà ê®íåö
±°®êà «è§èíãà ®êà¦åò±ÿ íè¦å ãà°àíòè°®âàíí®© ®±òàò®·í®© ±ò®è¬®±òè,
à°åí¤àò®° è«è ò°åòüÿ ±ò®°®íà ¤®«¦í» â»ï«àòèòü °à§íèöó

ofcf4r/29
‚»á®° ±®®òâåò±òâóþùåã® è±ò®·íèêà ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ:
íà·àòü ± °à±±¬®ò°åíèÿ íàè᮫åå âà¦í»µ â®ï°®±®â

 
Çà¤à©òå ±åáå ±«å¤óþùèå â®ï°®±» . . .
 
Êàê®â» Êàêóþ ·à±òü Íà±ê®«üê®
  Êàê®ã® °à§¬å°à
°à§¬å°» ê®íò°®«ÿ â» °è±ê®âàí âàø
ôèíàí±è°®âàíèå
  þ°è¤è·å±ê®ã® ã®ò®â» ï°®åêò?
ò°åáóåò±ÿ?
«èöà, ®ò¤àòü?
 
ﮫó·àþùåã®
  ±°å¤±òâà?


Êàêèå è±ò®·íèêè Êàêèå
ôèíàí±è°®âàíèÿ
Êàêèå Êàêèå è±ò®·íèêè
áó¤óò
è±ò®·íèêè è±ò®·íèêè ÿâ«ÿþò±ÿ
§àèíòå°å±®âàí»
®á»·í® ®á»·í® íàè¬åíüøè¬è
â ®±óùå±òâ«åíèè
ôèíàí±è°óþò ôèíàí±è°óþò ï°®òèâíèêà¬è
ê®íò°®«ÿ íà¤
ï°®åêò» ꮬïàíèè °è±êà?
®±í®âí®©
òàê®ã® òàê®ã®
¤åÿòå«üí®±òüþ?
°à§¬å°à? °à§¬å°à?

ofcf4r/30
‚»á®° ±®®òâåò±òâóþùåã® è±ò®·íèêà ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ
. . . è è±ï®«ü§ó©òå ¤àííóþ ±µå¬ó ¤«ÿ ï®è±êà ®òâåò®â

íå®áµ®¤. °à§¬å° íå®áµ®¤. ±ïåöèô. «åãê®±òü áó¤óùåå
±ó¬¬à ꮬïàíèè °è±ê ê®íò°®«ü èíô®°¬àö. ®ò°à±«è ®á°àù. ôèíàí±è°.±ò®è¬®±òü

±°å¤íè© ±°å¤íè© ¤à ±°å¤íè©
Ю±±è©±êèå áàíêè

â»±®êè© â»±®êè© ¤à ±°å¤íè©
Èí®±ò°àíí»å áàíêè

â»±®êè© íè§êè©
±°å¤íè© â®§¬®¦í®
—à±òí»å ô®í¤»

±°å¤íè© íè§êè© â®§¬®¦í® íè§êè©
”®í¤» ﮬ®ùè

±°å¤íè© ¤à íè§êè©
â»±®êè©
‘ò°àòåã. èíâå±ò®°»

±°å¤íè© ±°å¤íè©
â»±®êè© íåò
Ïóá«è·íàÿ ý¬è±±èÿ

â»±®êè© íåò â»±®êè©
â»±®êè©
‚»ïó±ê ®á«èãàöè©

±°å¤íè© íåò
±°å¤íè©
â»±®êè©
Ê®íâå°ò. ®á«èãàöèè

íè§êè© íè§êè© ¤à íè§êè©
Ëè§èíã


ofcf4r/31
Ê®«è·å±òâ® ò°åáó嬻µ âଠ±°å¤±òâ ®ã°àíè·èâàåò âàø â»á®°
è±ò®·íèê®â ôèíàí±è°®âàíèÿ

 
 
Êàê®â °à§¬å°
  ôèíàí±è°®âàíèÿ,
â ê®ò®°®¬ â»
 
íó¦¤àåòå±ü?
 
 
 
• „«ÿ ôèíàí±è°®âàíèÿ ò®«üê® â ê°óïí»µ °à§¬å°àµ: èí®±ò°àíí»å áàíêè,
±ò°àòåãè·å±êèå èíâå±ò®°», ïóá«è·íàÿ ý¬è±±èÿ, ®á«èãàöèè è
ê®íâå°òè°óå¬»å ®á«èãàöèè
• „«ÿ ôèíàí±è°®âàíèÿ â ê°óïí»µ è ¬à«»µ °à§¬å°àµ: °®±±è©±êèå áàíêè,
·à±òí»å èíâå±òèöè®í»å ô®í¤» (§àâè±èò ®ò ô®í¤à), “ô®í¤» ﮬ®ùè”,
«è§èíã
ofcf4r/32
Ð৫è·í»å è±ò®·íèêè è¬åþò øè°®êè© ¤èàïà§®í °à§¬å°®â
ï°å¤«àãà嬮㮠ôèíàí±è°®âàíèÿ

  Ï°èá«è§èòå«üí»å ¤èàïà§®í» ï°å¤«àãà嬮㮠ôèíàí±è°®âàíèÿ:


• Ю±±è©±êèå áàíêè : $20.000 - $30 ¬«í.
• Èí®±ò°àíí»å áàíêè : $500.000 -$100 ¬«í.
• —à±òí»å èíâå±òèöè®íí»å ô®í¤»: $500.000 -$100 ¬«í.
• ”®í¤» “ﮬ®ùè": $25.000 -$100 ¬«í.
• ‘ò°àòåãè·å±êèå èíâå±ò®°»: $10 ¬«í. - $200 ¬«í.
• Ïóá«è·íàÿ ý¬è±±èÿ àêöè©: $10 ¬«í. - $300 ¬«í.
• Ïóá«è·íàÿ ý¬è±±èÿ ®á«èãàöè©: $50 ¬«í. - $300 ¬«í.
• Ïóá«è·íàÿ ý¬è±±èÿ
ê®íâå°òè°ó嬻µ ®á«èãàöè©: $30 ¬«í. - $300 ¬«í.
• —à±òí®å °à§¬åùåíèå ®á«èãàöè©: $5 ¬«í. - $100 ¬«í.
• Ëè§èíã: $10.000 - $20 ¬«í.

ofcf4r/33
Ðà§¬å° ï°å¤ï°èÿòèÿ ®ï°å¤å«ÿåò è±ò®·íèê ôèíàí±è°®âàíèÿ

 
Êàê®â» °à§¬å°»
  þ°è¤è·å±ê®ã®
«èöà, ﮫó·àþùåã®
 
ôèíàí±è°®âàíèå?
 
 
   Ýòè ·åò»°å à±ïåêòà ±«å¤óþùèå:
    1) ᮫åå ê°óïí»å ï°å¤ï°èÿòèÿ ®á»·í® è¬åþò ᮫åå ê°óïí»å ï°®åêò»
  2) íåê®ò®°»å è±ò®·íèêè ôèíàí±è°®âàíèÿ ò°åáóþò, ·ò®á» ï°å¤ï°èÿòèå
ừ® µ®°®ø® è§âå±òí®, ¤«ÿ ò®ã®, ·ò®á» ¤®áèòü±ÿ ó±ïåµà (ïóá«è·íàÿ
ý¬è±±èÿ, â»ïó±ê ®á«èãàöè©, â»ïó±ê ê®íâå°òè°ó嬻µ ®á«èãàöè©)
  3) àêöèè ᮫åå ê°óïí»µ ï°å¤ï°èÿòè© ®á»·í® á»âàþò ᮫åå
«èêâè¤í»¬è; ýò® ÿâ«ÿåò±ÿ ï°å¤¬åò®¬ âíè¬àíèÿ íåê®ò®°»µ è±ò®·íèê®â
ôèíàí±è°®âàíèÿ (ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°» - ·à±òí»å ô®í¤»)
  4) íåê®ò®°»å ô®í¤» “ﮬ®ùè”, íà®á®°®ò, è¬åþò ¬àí¤àò íà
èíâå±òè°®âàíèå ⠬ૻå è ±°å¤íèå ï°å¤ï°èÿòèÿ
ofcf4r/34
Ð৫è·í»å è±ò®·íèêè ê°àòê®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ ò°åáóþò
°à§«è·í»å â褻 ®áå±ïå·åíèÿ

 
 
Êàêóþ ·à±òü
 
ê®íò°®«ÿ â»
 
ã®ò®â» ®ò¤àòü?
 
• ‘ò°àòåãè·å±êèå èíâå±ò®°» µ®òÿò ®±óùå±òâ«ÿòü ê®íò°®«ü íà¤
®ïå°àòèâí»¬è è ¤°óãè¬è °åøåíèÿ¬è
• —à±òí»å ô®í¤» è ô®í¤» “ﮬ®ùè” ¬®ãóò §àµ®òåòü è¬åòü ï°å¤±òàâèòå«ÿ
â ±®âåòå ¤è°åêò®°®â
• Èí®±ò°àíí»å áàíêè ¬®ãóò è¬åòü ±ò°®ãèå 󱫮âèÿ ï°å¤®±òàâ«åíèÿ
ê°å¤èò®â
• Ю±±è©±êèå áàíêè ¬åíüøå §àèíòå°å±®âàí» â ®±óùå±òâ«åíèè ê®íò°®«ÿ
• Ïóá«è·í»å ý¬è±±èè àêöè©, ®á«èãàöè©, è ò.¤. ±ò°å¬ÿò±ÿ
¤èâå°±èôèöè°®âàòü ±®±òàâ àêöè®íå°®â, ï°®òè⮤婱òâóÿ ﮫó·åíèþ
ê°óïí®ã® ïàêåòà àêöè© «þỬ ®¤íè¬ àêöè®íå°®¬
Á®«üøèí±òâ® °®±±è©±êèµ ï°å¤ï°èÿòè© è¬ååò ®ã°àíè·åíí»å
âà°èàíò» ôèíàí±è°®âàíèÿ â ±«ó·àå, 屫è ï°å¤ï°èÿòèå íå
ó±òóïàåò ·à±òü ê®íò°®«ÿ

ofcf4r/35
Ðè±ê âàøåã® ï°®åêòà ±ó¦àåò ê°óã ï®òåíöèà«üí»µ è±ò®·íèê®â
ôèíàí±è°®âàÿ

 
  Íà±ê®«üê®
°è±ê®âàí
 
âàø ï°®åêò?
 
  • ”®í¤» ﮬ®ùè, è¬åþùèå ﮫèòè·å±êèå ¬®òèâ» ¤«ÿ èíâå±òè°®âàíèÿ â
°à§«è·í»å ï°®åêò» â Ю±±èè, ᮫üøå ±ê«®íí» °à±±¬àò°èâàòü
 
°è±ê®âàíí»å èíâå±òèöèè
  • ‘ò°àòåãè·å±êèå èíâå±ò®°», §íàþùèå áè§íå± è è¬åþùèå ±âÿ§è, ê®ò®°»å
¬®ãóò ±íè§èòü °è±êè ê®íê°åòí»µ ï°®åêò®â, ¬®ãóò òàê¦å °à±±¬àò°èâàòü
ôèíàí±è°®âàíèå ï°®åêò®â, ê®ò®°»å ¤°óãèå è±ò®·íèêè ®òê৻âàþò±ÿ
°à±±¬àò°èâàòü, è«è §à ôèíàí±è°®âàíèå ê®ò®°»µ ®íè ò°åáóþò ·°å§¬å°í®
â»±®êè© ó°®âåíü ¤®µ®¤à
• Ю±±è©±êèå áàíêè ·°å§â»·à©í® ®ïà±àþò±ÿ °è±êà, í® ï®íè¬àþò
ﮫèòè·å±êèå è ±ïåöèôè·å±êèå ¤«ÿ Ю±±èè °è±êè
• Èí®±ò°àíí»å áàíêè ®á»·í® ÿâ«ÿþò±ÿ íàè᮫åå ®ïà±àþù謱ÿ °è±êà
è±ò®·íèꮬ ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ


ofcf4r/36
Êàê è â ±«ó·àå ± ê°àòê®±°®·í»¬ ôèíàí±è°®âàíèå¬, ®ï°å¤å«èòå
±®®òâåò±òâóþùèå è±ò®·íèêè ôèíàí±è°®âàíèÿ è °à±ï®«®¦èòå èµ â
§àâè±è¬®±òè ®ò ±ò®è¬®±òè
Îòâåòüòå íà íàè᮫åå âà¦í»å
  Ï°®åêò: ï®êóïêà í®â®ã®
â®ï°®±»: ®á®°ó¤®âàíèÿ
Ýòàï 1: Êàê®ã® °à§¬å°à ôèíàí±è°®âàíèå
  ‘ó¬¬à: US$ 400,000
âଠò°åáóåò±ÿ? Ðà§¬å° ï°å¤ï°èÿòèÿ:
Êàê®â» °à§¬å°» ï°å¤ï°èÿòèÿ? ±°å¤íè©
Êàêóþ ·à±òü ê®íò°®«ÿ â» ã®ò®â» Ê®íò°®«ü: íè§êè©
®ò¤àòü? Ðè±ê: íè§êè©
Íà±ê®«üê® °è±ê®âàí âàø ï°®åêò?
Áàíê®â±ê®å ôèí-°®âàíèå,
‘®±òàâüòå ±ïè±®ê ï®òåíöèà«üí»µ ·à±òí»å ô®í¤»,
Ýòàï 2: è±ò®·íèê®â ôèíàí±è°®âàíèÿ ¤«ÿ ô®í¤» ﮬ®ùè,
âàøåã® ï°®åêòà «è§èíã

1. Ëè§èíã
Ðà±ï®«®¦èòå èµ â ï®°ÿ¤êå
Ýòàï 3: 2. ”®í¤» ﮬ®ùè
⮧°à±òàíèÿ ±ò®è¬®±òè
3. —à±òí»å ô®í¤»
4. Áàíê®â±ê®å ôèí-°®âàíèå
Îá°àòèòå±ü âíà·à«å ê íàè¬åíåå
Ýòàï 4: ¤®°®ã®¬ó è±ò®·íèêó
ôèíàí±è°®âàíèÿ è ¤à«åå è¤èòå 1. Ëè§èíã
âíè§ ï® ±ïè±êó. ‚®§¬®¦í®, âଠ2. ”®í¤» ﮬ®ùè
ï°è¤åò±ÿ ﮫó·àòü 3. —à±òí»å ô®í¤»
ôèíàí±è°®âàíèå è§ íå±ê®«üêèµ 4. Áàíê®â±ê®å ôèí-°®âàíèå
è±ò®·íèê®â

ofcf4r/37
“ï°à¦íåíèå 4.1: â»á®° ±®®òâåò±òâóþùèµ è±ò®·íèê®â
ôèíàí±è°®âàíèÿ

 
  ‚àøå ï°å¤ï°èÿòèå ±°å¤íåã® °à§¬å°à ï°®è§â®¤èò ï®ò°åáèòå«ü±êèå ò®âà°»
¤«ÿ °®±±è©±ê®ã® °»íêà è è¬ååò ó¬å°åííóþ °åíòàáå«üí®±òü. ‚» ¦å«àåòå
èíâå±òè°®âàòü $15 ¬«í. â ¬®¤å°íè§àöèþ è¬åþùåã®±ÿ ó âà± ®á®°ó¤®âàíèÿ,
·ò® ï°èíå±åò âଠ¤âà ®±í®âí»µ ï°åè¬óùå±òâà :
  1) ±íè¦åíèå 觤尦åê
  2) ï®â»øåíèå êà·å±òâà ï°®¤óêöèè
  Ì®¤å°íè§àöèÿ §à©¬åò 18 ¬å±ÿöåâ
  ‚» ¬®ã«è á» °à±±¬®ò°åòü â®ï°®± ® ï°å¤®±òàâ«åíèè èíâå±ò®°ó ¬å±òà â
‘®âåòå „è°åêò®°®â
 
  Êàêèå è±ò®·íèêè ôèíàí±è°®âàíèÿ âଠ±«å¤óåò °à±±¬®ò°åòü?
 

 
 
ofcf4r/38
“ï°à¦íåíèå 4.1: â»á®° ±®®òâåò±òâóþùèµ è±ò®·íèê®â
ôèíàí±è°®âàíèÿ(ï°®¤®«¦åíèå)

  ‘ï°®±èòå ±åáÿ:


Êàê®â» Êàêóþ ·à±òü Íà±ê®«üê®
Êàê®ã® °à§¬å°à
°à§¬å°» ê®íò°®«ÿ â» °è±ê®âàí âàø
ôèíàí±è°®âàíèå
þ°è¤è·å±ê®ã® ã®ò®â» ï°®åêò?
ò°åáóåò±ÿ?
«èöà, ®ò¤àòü?
ﮫó·àþùåã®
±°å¤±òâà?
íè§êè© ó°®âåíü
$15 ¬«í. ï°å¤ï°èÿòèå ã®ò®â» ®ò¤àòü
°è±êà (±óùå±òâ.
±°å¤íåã® ¤® 25-30%
ï°®¤óêöèÿ ¤«ÿ
°à§¬å°à àêöè©
±óùå±òâ. °»íêà)ofcf4r/39
“ï°à¦íåíèå 4.1: â»á®° ±®®òâåò±òâóþùèµ è±ò®·íèê®â
ôèíàí±è°®âàíèÿ (ï°®¤®«¦åíèå)
  Ï®òåíöèà«üí»å è±ò®·íèêè ôèíàí±è°®âàíèÿ:
  Ю±±è©±êèå áàíêè - ®á»·í® íå ¤àþò ê°å¤èò®â íà 18 ¬å±ÿöåâ
 
  Èí®±ò°àíí»å áàíêè - â» íå ®òí®±èòå±ü ê ®ò°à±«ÿ¬, ê®ò®°»å ÿâ«ÿþò±ÿ ¤«ÿ
íèµ öå«å⻬è - â» íå ýê±ï®°òè°óåòå ï°®¤óêöèþ
 
  —à±òí»å ô®í¤» - ⮧¬®¦í®, í® ò®«üê® ®ò òåµ, êò® §àèíòå°å±®âàí â âàøå©
®ò°à±«è
 
  ”®í¤» “ﮬ®ùè“
 
  ‘ò°àòåãè·å±êè© èíâå±ò®° - âàøà ¬å±òíàÿ ±è±òå¬à ±á»òà, ⮧¬®¦í®,
ï°å¤±òàâ«ÿ«à á» ¤«ÿ íåã® èíòå°å±, í® ®í ¬®¦åò §àï°®±èòü ᮫åå 30% àêöè©
 
  Ïóá«è·íàÿ ý¬è±±èÿ - ⮧¬®¦í®, í® ò°ó¤í® - âàøå ï°å¤ï°èÿòèå, ⮧¬®¦í®, íå
è¬ååò ¤®±òàò®·í®© è§âå±òí®±òè ¤«ÿ ó±ïåøí®© ïóá«è·í®© ý¬è±±èè íà °»íêå
â íà±ò®ÿùåå â°å¬ÿ
 
  ‚»ïó±êè ®á«èãàöè© - âàøå ï°å¤ï°èÿòèå ¤®«¦í® á»òü «ó·øå è§âå±òí® ¤«ÿ
ò®ã®, ·ò®á» ®±óùå±òâèòü ó±ïåøí»© â»ïó±ê ®á«èãàöè© íà ýò®¬ °»íêå
 
  Ëè§èíã - â» íå ï°è®á°åòàåòå ®á®°ó¤®âàíèå


ofcf4r/40
—ò® áó¤åò ¤à«üøå ?


<< . .

 9
( 17). . >>

Copyright Design by: Sunlight webdesign