LINEBURG


<< . .

 7
( 17). . >>
ofcf3r/23
Ï®±«å è§ó·åíèÿ ﮤµ®¤ÿùèµ è±ò®·íèê®â °à±ï®«®¦èòå èµ ï® ±ò®è¬®±òè

 
Ðà±±¬®ò°èòå ±à¬»å âà¦í»å â®ï°®±»: –å«ü: ï°è®á°åòåíèå ±»°üÿ
Ýòàï 1:
  „«ÿ ·åã® áó¤óò è±ï®«ü§®âàí» ô®í¤» ? ‘ó¬¬à: US$ 40,000
‘ꮫüê® ò°åáóåò±ÿ ? Îáå±ïå·åíèå: ã®ò®âàÿ ï°®¤óêöèÿ
Êàêèå ãà°àíòèè ¤®±òóïí» ? ‘°®ê: âå±ü¬à ±°®·í®
Êàê á»±ò°® íó¦í» ±°å¤±òâà ?

‘®±òàâèòü ±ïè±®ê ï®òåíöèà«üí»µ ’®°ã®â»© ê°å¤èò, áàíê®â±ê®å
Ýòàï 2:
è±ò®·íèê®â ôèíàí±è°®âàíèÿ ¤«ÿ ôèíàí±è°®âàíèå, â§à謮§à·¸ò,
âàøåã® ï°®åêòà. ꮬ¬å°·å±êèå âåê±å«ÿ


Ðà±ï®«®¦èòü â ï®°ÿ¤êå óâå«è·åíèÿ 1. ‚§à謮§à·¸ò
Ýòàï 3:
±ò®è¬®±òè. 2. ’®°ã®â»© ê°å¤èò
3. Ê®¬¬å°·å±êè© âåê±å«ü
4. Áàíê®â±ê®å ôèíàí±è°®âàíèå


Ýòàï 4: Ï°®°àá®òàòü ïå°å·åíü, íà·èíàÿ ± 1. ‚§à謮§à·¸ò
±à¬®ã® ¤åøåâ®ã® è±ò®·íèêà 2. ’®°ã®â»© ê°å¤èò
ôèíàí±è°®âàíèÿ. ‚®§¬®¦í®, âଠ3. Ê®¬¬å°·å±êèå âåê±å«ÿ
ï°è¤¸ò±ÿ ﮫó·èòü ôèíà±è°®âàíèå è§ 4. Áàíê®â±ê®å ôèíàí±è°®âàíèå
íå±ê®«üêèµ è±ò®·íèê®â.


ofcf3r/24
“ï°à¦íåíèå 3.2: ‚»á®° è±ò®·íèêà(®â) ê°àòê®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ


  „®ïóùåíèÿ:
• ‚» ﮫó·è«è §àêà§, ®áå±ïå·èâàþùè© âଠíå®á»·à©í® â»±®êóþ ï°èừü
• ‚» ﮫó·èòå ®ï«àòó â 30-¤íåâí»© ±°®ê, í® ±å©·à± âଠíó¦í® 100 ¬«í.
°óá. ¤«ÿ °à±µ®¤®â íà ¦å«å§í®¤®°®¦í»å ïå°å⮧êè
• “ âà± íà ±·åòå å±òü 75 ¬«í. °óá«å© ¤«ÿ â»ï«àò» §à°ï«àò», ·ò® íó¦í®
±¤å«àòü ·å°å§ ¤âå íå¤å«è. ‚ òå·åíèå á«è¦à©øåã® ¬å±ÿöà â» ®¦è¤àåòå
ﮫó·èòü íåê®ò®°»å ¤°óãèå ï«àòå¦è
  Ðৰàá®òà©òå ±ò°óêòó°ó íàè«ó·øåã® ôèíàí±è°®âàíèÿ è§ ±«å¤óþùèµ
è¬åþùèµ±ÿ è±ò®·íèê®â (áå§ ó·åòà èíô«ÿöèè):

• Îâå°¤°àôò ï® ±óùå±òâóþùå¬ó ê°å¤èòó (ï°®öåíò» - 10%, ®âå°¤°àôò -
15% â ¬å±ÿö)
• Ê®¬¬å°·å±êè© âåê±å«ü ¦å«å§í®© ¤®°®ãè ®ò ’âå°üóíèâå°±à«áàíêà ﮤ
25% ±êè¤êó
• ‘±ó¤à ®ò ¬å±òí®ã® áàíêà (12% â ¬å±ÿö)
• ‚§à謮§à·åò ï® ¤åáèò®°±ê®© §à¤®«¦åíí®±òè (íà ±ó¬¬ó 250 ¬«í. °óá.) §à
±·åò ±»°üÿ (âàø ïà°òíå° ï°å¤«®¦è« âଠ®ï«àòèòü ±â®© ¤®«ã §à ±·åò
±»°üÿ, è±ï®«ü§ó嬮㮠âàøè¬ ï°å¤ï°èÿòèå¬)
• Ï°®¤à¦à ¤åáèò®°±ê®© §à¤®«¦åíí®±òè/ôàêò®°èíã (íà ±ó¬¬ó 200 ¬«í. °óá.)
ﮤ 40% ±êè¤êó
ofcf3r/25
“ï°à¦íåíèå 3.2: ‚»á®° è±ò®·íèêà(®â) ê°àòê®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ
(ï°®¤.)

• Çàêৠè¬ååò ïå°â®±òåïåíí®å §íà·åíèå, ï®ýò®¬ó íó¦í® ®ï«àòèòü
¦å«å§í®¤®°®¦í»å °à±µ®¤».
• 75 ¬«í. °óá. íà âàøå¬ áàíê®â±ê®¬ ±·åòå µâàòèò ¤«ÿ ®ï«àò» §à
ïå°å⮧êó ± ï®¬®ùüþ ꮬ¬å°·å±ê®ã® âåê±å«ÿ ¦å«å§í®© ¤®°®ãè ®ò
’âå°üóíèâå°±à«áàíêà ±® ±êè¤ê®© 25%.
• Çà°ï«àòó ·å°å§ ¤âå íå¤å«è ¬®¦í® ôèíàí±è°®âàòü èí»¬ ®á°à§®¬:
– Ðà±·¸ò íà«è·í»¬è §à ï°å¤»¤óùèå §àê৻ (¤åáèò®°±êàÿ
§à¤®«¦åíí®±òü)
– Áàíê®â±êè© ê°å¤èò (75 ¬«í. °óá. ï°è ®ò±óò±òâèè ï«àòå¦å© è«è
ò°åáó嬻© ®±òàò®ê ï°è íà«è·èè ï«àòå¦à íà ±ó¬¬ó ¬åíåå 75 ¬«í.
°óá.) íà ê®°®òêè© ïå°è®¤ ¤® ﮫó·åíèÿ ï«àò¸¦à
– ®âå°¤°àôò
– í®â»© ê°å¤èò
• Çà·¸ò ¤åáèò®°±ê®© §à¤®«¦åíí®±òè íå ±âÿ§àí ± ¤åíüãà¬è è ï®ýò®¬ó
¬®¦åò °à±±¬àò°èâàòü±ÿ ò®«üê® êàê ±°å¤±òâ® ¤®ï®«íèòå«üí®ã®
â»±â®á®¦¤åíèÿ ±°å¤±òâ (屫è òàê®â»å å±òü) ¤«ÿ ï«àíè°ó嬮© §àêóïêè
±»°üÿ
• Ï°®¤à¦à ¤åáèò®°±ê®© §à¤®«¦åíí®±òè - ±«èøꮬ ¤®°®ã®© âà°èàíò è§-§à
®ã°®¬í®© ±êè¤êè
ofcf3r/26
—ò® ¤à«üøå ?
ÊÎÐÏÎÐÀ’È‚ÍÛ… ”ÈÍÀÍ‘Û
Îöåíêà ôèíàí±®â»µ í ó¦¤
Îöåíêà ¤®±òóïí®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ


”èíàí±è°®âàí èå ”èíàí±è°®âàí èå
®á®°®òí®ã® êàïèòà«à èí âå±òèö è©


Ê°àòê ®±°®·í®å „®«ã®±°®·í®å
ôèí àí ±è°®âàíèå ôèí àí ±è°®âàíèå


‚íåøíåå ‚íóò°åííåå ‚íåøíåå ‚íóò°åííåå


Ê°àòê ®±°®·í®å “ï°àâ«åíèå “¤å°¦àííàÿ Ê°å¤èòí®å ”èíàí±è°®âàí èå Ï°®¤à¦à “¤å°¦àííàÿ
ê°å¤èò®âàíèå ®á®°®òí»¬ êàïèòà«®¬ ï°èừü ”èíàí±è°®âàí èå àêöè®íå°í ®ã® àêòèâ®â ï°èừü
êàïèòà«à
’åïå°ü ïå°å©¤å¬ ®ò ®á±ó¦¤åíèÿ âà°èàíò®â ê°àòê®±°®·í®ã®
ôèíàí±è°®âàíèÿ ê âà°èàíòଠ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ


ofcf3r/27
Ï®âå±òêà ¤íÿ ±å¬èíà°à

 
  Ðà§¤å« 1: Î᧮° ôèíàí±è°®âàíèÿ
  Ðà§¤å« 2: Îòá®° ï°®åêò®â
  Ðà§¤å« 3: ȱò®·íèêè ê°àòê®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ
  Ðà§¤å« 4: ȱò®·íèêè ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ
  Ðà§¤å« 5: Ï®¤ã®ò®âêà, ó±òàí®â«åíèå ê®íòàêò®â, ïå°åã®â®°»
  Ðà§¤å« 6: α®áåíí®±òè áè§íå±-ï«àí®â, èíâå±òèöè®íí»µ ¬å¬®°àí¤ó¬®â
è ï°®±ïåêò®â ý¬è±±èè
  Ðà§¤å« 7: Îöåíêà ꮬïàíèè
  Ðà§¤å« 8: Èò®ãè
ofcf4r/1
„®«ã®±°®·í®å ôèíàí±è°®âàíèå íå®áµ®¤è¬® ¤«ÿ °®±òà è °à§âèòèÿ
âàøåã® ï°å¤ï°èÿòèÿ
  „«ÿ ·åã® âଠíå®áµ®¤è¬® ¤®«ã®±°®·í®å ôèíàí±è°®âàíèå :
“ ¤«ÿ °à§°àá®òêè/ï°è®á°åòåíèÿ í®â»µ òåµí®«®ãè©
“ ¤«ÿ ï®êóïêè ±®â°å¬åíí®ã® ®á®°ó¤®âàíèÿ
“ ¤«ÿ °à§°àá®òêè í®â®© ï°®¤óêöèè è«è ó«ó·øåíèÿ µà°àêòå°è±òèê
±óùå±òâóþùèµ â褮â ï°®¤óêöèè
“ ¤«ÿ ±®§¤àíèÿ ±åòè ±á»òà
“ ¤«ÿ ó±®âå°øåí±òâ®âàíèÿ ±è±òå¬ óï°àâ«åí·å±ê®© ®ò·åòí®±òè
Ï°®åêò» òàê®ã® °®¤à íå®áµ®¤è¬» âଠ¤«ÿ ò®ã®, ·ò®á» á»òü âïå°å¤è
±â®èµ ê®íêó°åíò®â.
Íà·íèòå ï«àíè°®âàòü ±å©·à±, êàêè¬ ®á°à§®¬ â» áó¤åòå ôèíàí±è°®âàòü
âàøå °à§âèòèå â áó¤óùå¬!
  Ðóê®â®¤±òâó áó¤åò íå®áµ®¤è¬® §à°ó·èòü±ÿ ﮤ¤å°¦ê®© ®±í®âí»µ
àêöè®íå°®â, ï°å¦¤å ·å¬ íà·èíàòü ïå°åã®â®°» ® ¤®«ã®±°®·í®¬
ôèíàí±è°®âàíèè. Àêöè®íå°®â áó¤åò íå®áµ®¤è¬® óáå¤èòü â âà¦í®±òè
ôèíàí±è°®âàíèÿ ï°®åêò®â °à§âèòèÿ.
  ‚ ýò®¬ °à§¤å«å ±å¬èíà°à ¬» ®á±ó¤è¬:
•è±ò®·íèêè ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ, ¤®±òóïí»å °®±±è©±êè¬
ï°å¤ï°èÿòèÿ¬
•ê°èòå°èè ¤«ÿ ï°èíÿòèÿ °åøåíè© ï® â»á®°ó ±°å¤è ýòèµ ï®òåíöèà«üí»µ
è±ò®·íèê®â
•êàê °åøèòü, ê êàꮬó è±ò®·íèêó ®á°àòèòü±ÿ

ofcf4r/2
Ȭååò±ÿ ¬í®¦å±òâ® âà°èàíò®â ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ

 
• ȱﮫü§ó嬻å â íà±ò®ÿùåå â°å¬ÿ è±ò®·íèêè ¤®«ã®±°®·í®ã®
ôèíàí±è°®âàíèÿ
“ Ю±±è©±êèå áàíêè
“ Èí®±ò°àíí»å áàíêè
“ Ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°» - ·à±òí»å ô®í¤»
“ Ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°» - ô®í¤» “ﮬ®ùè“
“ ‘ò°àòåãè·å±êèå èíâå±ò®°»
 
• „°óãèå ¬åíåå °à±ï°®±ò°àíåíí»å, í® ï®ÿâ«ÿþùèå±ÿ è±ò®·íèêè
¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ
“ Ïóá«è·í»å ý¬è±±èè àêöè©/ï°àâ (°®±±è©±êèµ è èí®±ò°àíí»µ,
âê«þ·àÿ À„Ð/ÄÐ)
“ Îá«èãàöèè
“ Ê®íâå°òè°óå¬»å ®á«èãàöèè
“ Ëè§èíã


ofcf4r/3
Ð৫è·í»å è±ò®·íèêè ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ ®ò«è·àþò±ÿ
¤°óã ®ò ¤°óãà ï® ãèáê®±òè, ê°èòå°èÿ¬ ê°å¤èò®âàíèÿ, íà«è·èÿ è
±ò®è¬®±òè
°à§¬å°
íå®áµ®¤. íå®áµ®¤. ±ïåöèô. íà«è·èå áó¤óùåå
±ó¬¬à ꮬïàíèè °è±ê ê®íò°®«ü èíô®°¬àö. ®ò°à±«è ôèíàí±è°. ±ò®è¬®±òü

±°å¤íè© ±°å¤íè© ¤à ±°å¤íè©
Ю±±è©±êèå áàíêè

â»±®êè© â»±®êè© ¤à ±°å¤íè©
Èí®±ò°àíí»å áàíêè

±°å¤íè© â»±®êè© â®§¬®¦í® íè§êè©
—à±òí»å ô®í¤»

±°å¤íè© íè§êè© â®§¬®¦í® íè§êè©
”®í¤» ﮬ®ùè

â»±®êè© ±°å¤íè© ¤à íè§êè©
‘ò°àòåã. èíâå±ò®°»

â»±®êè© ±°å¤íè© íåò ±°å¤íè©
Ïóá«è·íàÿ ý¬è±±èÿ

â»±®êè© â»±®êè© íåò â»±®êè©
‚»ïó±ê ®á«èãàöè©

â»±®êè© ±°å¤íè© íåò ±°å¤íè©
Ê®íâå°ò. ®á«èãàöèè

íè§êè© íè§êè© íè§êè©
Ëè§èíã

íàè᮫åå ãèáêè© íàè¬åíåå ãèáêè©


ofcf4r/4
Ю±±è©±êè© áàíê : Ðà±ï°®±ò°àíåíí»© è±ò®·íèê ôèíàí±è°®âàíèÿ, í®
®í ¬®¦åò ®êà§àòü±ÿ íåﮤµ®¤ÿùè¬ ¤«ÿ âàøèµ íó¦¤


 
íå®áµ®¤. °à§¬å° íå®áµ®¤. ±ïåöèô. «åãê®±òü áó¤óùåå
  ±ó¬¬à ꮬïàíèè °è±ê ê®íò°®«ü èíô®°¬. ®ò°à±«è ®á°àùåí. ôèíàí±è°.±ò®è¬®±òü

  ±°å¤íè© ±°å¤íè© ¤à ±°å¤íè©
Ю±±è©±êèå áàíêè
 
  Ю±±è©±êèå áàíêè §íàþò ¬å±òíóþ ®á±òàí®âêó «ó·øå, ·å¬ «þᮩ ¤°ó㮩
è±ò®·íèê ¤®«ã®±°®·í®ã® ôèíàí±è°®âàíèÿ, ®íè:
• ã®â®°ÿò íà ÿ§»êå è §íàþò êó«üòó°ó, ï®íè¬àþò è±ò®°è·å±ê®å è
í»íåøíåå ﮫ®¦åíèå °®±±è©±êèµ ï°å¤ï°èÿòè©
• ï®íè¬àþò °®±±è©±êóþ ôèíàí±®âóþ ®ò·åòí®±òü è ±è±òå¬ó
áóµãà«òå°±ê®ã® ó·åòà
• ¬®ãóò ï°å¤«®¦èòü ê®í±ó«üòàöèè ï® ±íè¦åíèþ 觤尦åê
ôèíàí±è°®âàíèÿ, ®±í®â»âàÿ±ü íà ±â®å¬ ®ï»òå
  ‘ ¤°ó㮩 ±ò®°®í», ®íè ·°å§â»·à©í® ®ò°èöàòå«üí® ®òí®±ÿò±ÿ ê °è±êó è áó¤óò,
±ê®°åå â±åã®, ò°åá®âàòü ±óùå±òâåíí®ã® ®áå±ïå·åíèÿ. Ю±±è©±êàÿ áàíê®â±êàÿ
±ôå°à â íà±ò®ÿùåå â°å¬ÿ ï°åá»âàåò â ±®±ò®ÿíèè ⮫íåíèÿ, è ¬í®ãèå áàíêè
í൮¤ÿò±ÿ â íå±òàáè«üí®¬ ﮫ®¦åíèè.


ofcf4r/5
Èí®±ò°àíí»å áàíêè: °®±±è©±ê®å ï°å¤ï°èÿòèå ¤®«¦í®
±®®òâåò±òâ®âàòü ê°å¤èòí®© ±ò°àòåãèè áàíê®â

  íå®áµ®¤. °à§¬å° íå®áµ®¤. ±ïåöèô. «åãê®±òü áó¤óùåå
  ±ó¬¬à ꮬïàíèè °è±ê ê®íò°®«ü èíô®°¬. ®ò°à±«è ®á°àùåí. ôèíàí±è°.±ò®è¬®±òü
  â»±®êè© â»±®êè© ¤à ±°å¤íè©
  Foreign banks

• Á®«üøèí±òâ® èí®±ò°àíí»µ áàíê®â âå±ü¬à °à§á®°·èâ» â â»á®°å
ï°å¤ï°èÿòè©, ê®ò®°»¬ ®íè ï°å¤®±òàâÿò ê°å¤èò, è ï°å¤ï®·èòàþò
ê°å¤èò®âàòü ï°®è§â®¤±òâåíí»å, ꮬ¬óíà«üí»å/òå«åꮬ¬óíèêàöè®íí»å
ï°å¤ï°èÿòèÿ, à òàê¦å ýê±ï®°òí»å ®ò°à±«è
• Íåê®ò®°»å °®±±è©±êèå ï°å¤ï°èÿòèÿ ó¦å ﮫó·è«è ôèíàí±è°®âàíèå ®ò
èí®±ò°àíí»µ áàíê®â ·å°å§ ±â®è ôè«èà«», §à°åãè±ò°è°®âàíí»å §à
ã°àíèöå©, í® ýò® ®·åíü ò°ó¤í® ®°ãàí觮âàòü, à ò°åá®âàíèÿ
§àê®í®¤àòå«ü±òâà, °åãó«è°óþùåã® âà«þòí®å ®á°àùåíèå ®·åíü ±ò°®ãèå
• “âå«è·èâøåå±ÿ ï°è±óò±òâèå èí®±ò°àíí»µ áàíê®â â Ю±±èè ±¤å«à«®
᮫åå âå°®ÿòí»¬ ﮫó·åíèå ôèíàí±è°®âàíèÿ è§ ýò®ã® è±ò®·íèêà.
Íàè«ó·øè¬ âà°èàíò®¬ ¤«ÿ âà± â ýò®¬ ±«ó·àå ÿâ«ÿþò±ÿ ôè«èà«» áàíê®â,
ﮫó·èâøèå «èöåí§èþ íà âå¤åíèå áàíê®â±êèµ ®ïå°àöè© â Ю±±èè
• ”èíàí±è°®âàíèå §à ±·åò §àå¬í»µ ±°å¤±òâ, ﮫó·àå¬®å ®ò èí®±ò°àíí»µ
áàíê®â, ⮧¬®¦í® íà ᮫åå ¤«èòå«üí»© ïå°è®¤ è ï® á®«åå íè§ê®©
±ò®è¬®±òè, ·å¬ ﮫó·àå¬®å ®ò °®±±è©±êèµ áàíê®â. Îíè òàê¦å è¬åþò
¤®±òóï ê ê°óïí»¬ ±ó¬¬à¬ êàïèòà«à. ’àê êàê ᮫üøèí±òâ® èí®±ò°àíí»µ
áàíê®â, °àá®òàþùèµ â Ю±±èè, ÿâ«ÿþò±ÿ ±òàáè«üí»¬è, ®íè ·à±ò®
ï°å¤®±òàâ«ÿþò è ᮫åå íà¤å¦í»© è±ò®·íèê ôèíàí±è°®âàíèÿ â áó¤óùå¬
 
ofcf4r/6
Ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°» ï°å¤®±òàâ«ÿþò °®±±è©±êè¬ ï°å¤ï°èÿòèÿ¬
±óùå±òâåíí»© è±ò®·íèê ôèíàí±è°®âàíèÿ

íå®áµ®¤. °à§¬å° ê®íò°®«ü íå®áµ®¤. ±ïåöèô. «åãê®±òü áó¤óùåå ±ò®è¬®±òü
°è±ê
  ±ó¬¬à ꮬïàíèè èíô®°¬àö. ®ò°à±«è ®á°àù. ôèíàí±è°.

 
±°å¤íè© â»±®êè© â®§¬®¦í® íè§êè©
  —à±òí»å ô®í¤»
  Ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°» âê«þ·àþò èíâå±òèöè®íí»å ô®í¤» (êàê ·à±òí»å
ô®í¤», òàê è ô®í¤» “ﮬ®ùè”), ô®í¤» âåí·ó°í®ã® êàïèòà«à, ïåí±è®íí»å
ô®í¤», ±ò°àµ®â»å ô®í¤», è ò.¤.
  Îíè cò°å¬ÿò±ÿ íà©òè ±®·åòàíèå ¤®µ®¤®â ®ò â»ï«àò» ¤èâè¤åí¤®â è ®ò
ï®â»øåíèÿ ±ò®è¬®±òè ®±í®âí»µ ±°å¤±òâ (ï®â»øåíèÿ ±ò®è¬®±òè àêöè©)
• Èíâå±ò®°» ¤®«¦í» ®áå±ïå·èòü òâå°¤»© ¤®µ®¤ ±â®è¬ âê«à¤·èêà¬
• •®°®øåå óï°àâ«åíèå ï°å¤ï°èÿòèå¬ ÿâ«ÿåò±ÿ, ⮧¬®¦í®, ±à¬»¬ âà¦í»¬
ê°èòå°èå¬ ¤«ÿ èíâå±òè°®âàíèÿ
  Îíè íå íó¦¤àþò±ÿ, è ®á»·í® íå ±ò°å¬ÿò±ÿ ê ﮫó·åíèþ ê®íò°®«üí®ã® ïàêåòà
àêöè©
• Í® ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°» ®á»·í® µ®òÿò è¬åòü ±â®å ï°à⮠㮫®±à â
®òí®øåíèè ò®ã®, êàê óï°àâ«ÿòü ï°å¤ï°èÿòèå¬, à è¬åíí®:
“ 㮫®±®âàíèå íà ±®á°àíèè àêöè®íå°®â
“ ï°å¤±òàâèòå«ü±òâ® â ‘®âåòå „è°åêò®°®â

ofcf4r/7
‘óùå±òâóåò °ÿ¤ èí®±ò°àíí»µ ô®í¤®â, ±ïåöèà«è§è°óþùèµ±ÿ íà
°®±±è©±ê®¬ °»íêå


• Ìí®ãèå èí®±ò°àíí»å
ô®í¤», °àá®òàþùèå â
Ю±±èè, áó¤óò
èíâå±òè°®âàòü ¤åíüãè,
ï°å¤íà§íà·åíí»å ¤«ÿ
Ю±±èè è«è ‘ÍÃ. Ýò®
á«àã®ï°èÿòí®å
• ‘ò°®ãèå ï°àâè«à Ê®¬è±±èè
®á±ò®ÿòå«ü±òâ®, òàê êàê â
ï® öåíí»¬ áó¬àãଠ‘˜À íå
ýò®¬ ±«ó·àå â á®°üáå §à
°à§°åøàþò à¬å°èêàí±êè¬
êàïèòà« â» áó¤åòå
ô®í¤à¬ èíâå±òè°®âàòü â
±®ïå°íè·àòü ò®«üê® ±
᮫üøèí±òâ® °®±±è©±êèµ
ï°å¤ï°èÿòè© ¤°óãè¬è °®±±è©±êè¬è
• ï°å¤ï°èÿòèÿ¬è
Ìåíåå ±ò°®ãèå, í®
àíà«®ãè·í»å ï°àâè«à
åâ°®ï婱êèµ ô®í¤®â (êàê • Ï®±ê®«üêó ýòè ô®í¤»
âíåøíèå ï°àâè«à, òàê è è¬åþò ¤åíüãè, ê®ò®°»å
âíóò°åííèå ò°åá®âàíèÿ ¤®«¦í» á»òü
ô®í¤à) òàê¦å §àò°ó¤íÿþò èíâå±òè°®âàí» ò®«üê®
èíâå±òè°®âàíèå â Ю±±èþ §¤å±ü, ô®í¤ áó¤åò,
âå°®ÿòí®, è¬åòü ±â®©
®ôè± â Ю±±èè è áó¤åò
§íàꮬ ± ®ê°ó¦àþùè¬è
󱫮âèÿ¬è è êó«üòó°®©


ofcf4r/8
„«ÿ ò®ã®, ·ò®á» ó±ïåøí® ±®ò°ó¤íè·àòü ± ï®°òôå«üí»¬è
èíâå±ò®°à¬è, íम ï®íè¬àòü èµ èíâå±òèöè®ííóþ ±ò°àòåãèþ

  Íåµâàòêà êàïèòà«à ï°è⮤èò ¬í®ãèå °®±±è©±êèå ô®í¤» ê ï®è±êó
ê°àòê®±°®·í®© ò®°ã®â®© ï°èừè:
• íà ±°®ê ¤® 6 ¬å±ÿöåâ
• èíâå±òèöèè ò®«üê® â «èêâè¤í»å öåíí»å áó¬àãè (®á»·í® ê°óïí»å
ï°å¤ï°èÿòèÿ)
  Çà¤à·à ¦å à¬å°èêàí±êèµ/åâ°®ï婱êèµ ï®°òôå«üí»µ èíâå±ò®°®â ±®±ò®èò â
ò®¬, ·ò®á» íà©òè ±°å¤íå-è ¤®«ã®±°®·í»å ¤®µ®¤», ±âÿ§àíí»å ± °®±ò®¬
°»í®·í®© ±ò®è¬®±òè
• íà ±°®ê 5 «åò è ᮫åå
• èíâå±òèöèè â öåíí»å áó¬àãè ± °à§«è·í®© ±òåïåíüþ «èêâè¤í®±òè
Ðà§¬å° è ®ò°à±«åâàÿ ï°èíफå¦í®±òü ï°å¤ï°èÿòèÿ ÿâ«ÿåò±ÿ ±óùå±òâåíí»¬
ôàêò®°®¬
• Ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°», ±ò°å¬ÿùèå±ÿ ﮫó·èòü ò®°ã®âóþ ï°èừü,
è¬åþò òåí¤åíöèþ èíâå±òè°®âàòü â àêöèè ê°óïí»µ ï°å¤ï°èÿòè©
• Ê°óïí»å èí®±ò°àíí»å èíâå±òèöè®íí»å ô®í¤» ®á»·í® èíâå±òè°óþò â
ê°óïí»å ï°å¤ï°èÿòèÿ, í® á®«üøèí±òâ® èí®±ò°àíí»µ èíâå±òèöè®íí»µ
ô®í¤®â â Ю±±èè ÿâ«ÿþò±ÿ ±°å¤íåã® °à§¬å°à è §àèíòå°å±®âàí» â àêöèÿµ
ï°å¤ï°èÿòè© ±°å¤íå© âå«è·èí»
• Ï®°òôå«üí»å èíâå±ò®°» â±å â ᮫üøå© ±òåïåíè íàöå«åí» íà ®ò¤å«üí»å
®ò°à±«è

ofcf4r/9
Ìí®ã®±ò®°®ííèå è ¤âó±ò®°®ííèå ô®í¤» “ﮬ®ùè" ÿâ«ÿþò±ÿ ®±®á»¬
±«ó·àå¬ ï®°òôå«üí»µ èíâå±òèöè©

 
  íå®áµ. °à§¬å° íå®áµ. ±ïåöèô. «åãê®±òü áó¤óù.
±ó¬¬à ꮬïàíèè °è±ê ê®íò°®«ü èíô®°¬. ®ò°à±«è ®á°àù. ôèíàí±è°.±ò®è¬®±òü
 
±°å¤íè© íè§êè© â®§¬®¦í® íè§êè©
  ”®í¤» ﮬ®ùè
”®í¤» “ﮬ®ùè” ÿâ«ÿþò±ÿ èíâå±òèöèÿ¬è, ﮤ¤å°¦èâà嬻¬è èí®±ò°àíí»¬è
ï°àâèòå«ü±òâà¬è:

• Îá»·í® °à±±¬àò°èâàþò íå᮫üøèå èíâå±òèöèè ¬å¦¤ó $50,000 - $3 ¬«í.
• Èíâå±òè°óþò ⠬ૻå ï°å¤ï°èÿòèÿ: íåê®ò®°»å §àíè¬àþò±ÿ ò®«üê®
èíâå±òè°®âàíèå¬ â ¬à«»å è ±°å¤íèå ï°å¤ï°èÿòèÿ. Îíè òàê¦å ÿâ«ÿþò±ÿ
µ®°®øè¬ è±ò®·íèꮬ ôèíàí±è°®âàíèÿ ¤®·å°íåã® ï°å¤ï°èÿòèÿ (®±®áåíí®,
屫è ýò® í®â®å íàï°àâ«åíèå ¤åÿòå«üí®±òè)
• Îíè ï°èâåò±òâóþò íå®ï®±°å¤®âàíí»å §àÿâêè íà ôèíàí±è°®âàíèå: èµ
¤âå°è ®òê°»ò», ï® ê°à©íå© ¬å°å, ¤«ÿ §àï°®±à
• Ȭåþò ᮫üøåå ¦å«àíèå ®±óùå±òâ«ÿòü èíâå±òèöèè â® â°å¬åíà
ﮫèòè·å±ê®© è ýê®í®¬è·å±ê®© íå±òàáè«üí®±òè. ‚ í»íåøíå©
ﮫèòè·å±ê®© ®á±òàí®âêå ¬®¦åò ï®ÿâèòü±ÿ íà¬í®ã® «ó·øè© øàí± íà
ﮫó·åíèå ôèíàí±è°®âàíèÿ ®ò ô®í¤®â ﮬ®ùè
• Τíàê®, â ±âÿ§è ± òå¬, ·ò® ®íè ﮤ¤å°¦èâàþò±ÿ èí®±ò°àíí»¬è
ï°àâèòå«ü±òâà¬è, íà ï°®öå±± ï°èíÿòèÿ è¬è °åøåíè© ®ê৻âàþò â«èÿíèå
¬í®ãèå ﮫèòè·å±êèå ôàêò®°», ê®ò®°»å ò°ó¤í® ï°å¤±êà§àòü è
íå⮧¬®¦í® ê®íò°®«è°®âàòü

ofcf4r/10
”®í¤» ﮬ®ùè ±ò°å¬ÿò±ÿ èíâå±òè°®âàòü ⠰৫è·í»å ®ò°à±«è
ï°®¬»ø«åíí®±òè

Ю±±è©±ê®-à¬å°èêàí±êè© èíâå±òèöè®íí»© ô®í¤ (TUSRIF)
±ò°óêòó°à èíâå±òèöè© ï® ®ò°à±«ÿ¬:
Ï°®è§â®¤±òâ® - Î¤å¦¤à ”èíàí±®â»å ó±«óãè
Ï°®è§â®¤±òâ® Ï°®è§â®¤±òâ® - áó¬àãà è è òêàíè 1%
ý«åêò°®íí®ã® ®á®°ó¤®âàíèÿ ±âÿ§. ï°®¤óêöèÿ
4% 1%
2%
Ï°®è§â®¤±òâ® -
„å«®â»å ó±«óãè ‘ò°®èòå«üí»å ¬àòå°èà«»
5% 1%
‘å«ü±ê®å µ®§ÿ©±òâ®

<< . .

 7
( 17). . >>

Copyright Design by: Sunlight webdesign